ПРОДАЈА ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА

На основу члана 49. став 1. тачка 12. Статута ЈП“Срем-гас“ („Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.16/2016) и Одлуке Надзорног одбора ЈП „Срем-гас“ бр.242-3/17 од 30.06.2017., комисија за спровођење објављује оглас o:

 

ПРОДАЈИ ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

ЈП „СРЕМ-ГАС“ из СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ 20.09.2017. године организује:

ПРОДАЈУ ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА ЈП „СРЕМ-ГАС“

Прикупљањем писмених понуда заинтересованих лица до дана 20.09.2017. године до 12:00 часова

Отварање понуда  обавиће се истог дана са почетком у 13:00 часова у сали за састанке ЈП „Срем-гас“ у Сремској Митровици, Трг војвођанских бригада 14/I

Сва возила се могу разгледати дана 13.09. – 15.09.2017. године од 08:00 до 10:00 часова.

Остале детаље и правила прочитајте у дну ове странице

Редни број Марка и тип возила Година производње Процењена вредност у динарима
Vaz Lada 21113 Niva 1.7                2003                 50.000,00
Zastava Skala 55/5                2008                 15.000,00
Zastava Florida 1.3 Poli Furgon                2000                  12.000,00

 

ПРОДАЈА ПОЛОВНИХ ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА СЕ ОДРЖАВА ПО СЛЕДЕЋИМ ПРАВИЛИМА

Возила се могу разгледати у периоду 13.09. – 15.09.2017. године од 08:00 до 10:00 часова. Разгледање возила претходно најавити путем телефона 022/610-069.

Право подношења понуде имају сва правна и физичика лица, осим чланова Комисије, чланова Надзороног одбора и запослених у ЈП „Срем-гас“, као и брачних другови и деца, родитељи и родитељи брачног друга чланова Надзорног одбора и запослених у ЈП „Срем-гас“, а  закључно са 20.09.2017. године до 12:00 часова.

Лица заинтересована за куповину  аутомобила која су предмет отуђења, подносе писмене понуде путем поште, у затвореној коверти на којој је назначено да је у питању понуда за куповину половних аутомобила, али за возило  под редним бројем у табели или назначена марка аутомобила за које је понуђач заинтересован, као и  име подносиоца понуде, или лично предајом понуде на писарници ЈП“Срем-гас“-а, Трг војвођанских бригада 14/I, Сремска Митровица до рока назначеног у огласу.

Понуде које стигну након истека рока за подношење, неће се узети у разматрање.

Она лица која желе да присуствују отварању понуда, морају са собом понети ЛИЧНУ КАРТУ, а представници правних лица  документацију потребну правном лицу (акт о регистрацији, овлашћење фирме да могу учествовати на отварању понуда).

Купац је дужан да купопродајну цену уплати и робу преузме у року од три дана од дана извршене продаје.

Понуђена цена не може бити испод процењене вредности у динарима која је назначена у табели. Понуде испод процењене вредности неће се разматрати.

Уколико изабрани купац за куповину возила након отварања понуда одустане од куповине возила, право на куповину стиче следећи понуђач који је понудио највишу цену за предметно возило.

Возила се продају по принципу »виђено – купљено« и неће се примати никаква рекламација које се односе на исправност, комплетност и техничке карактеристике возила.

ПДВ, пренос власништва и остали трошкови купопродаје падају на терет купца.

Информације у вези са продајом се могу добити на телефон  022/610-069, контакт особа Драго Маричић

Comments are closed.