Начин обрачуна

Начин обрачуна

Начин обрачуна у пдф формату можете преузети на овом линку

ЈЕДНАК НАЧИН ОБРАЧУНА ПРИРОДНОГ ГАСА У СРБИЈИ

Потрошачима природног гаса чији мерни уређај нема уграђен коректор (мерила температуре и притиска у реалним условима испоруке и аутоматска корекција протекле запремине природног гаса на запремину у стандардном стању), испорученa запремина (количина) природног гаса ће се, почев од рачуна за фебруар 2010. године, на јединствен начин, рачунски сводити на стандардно стање гаса. Поступак свођења измерене на обрачунску запремину природног гаса (ону са којом се гас обрачунава купцима), утврђен је Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за испоруку природног гаса“ коју је усвојила Влада РС на седници одржаној 21. јануара 2010. године („Службени гласник РС“ број 3/2010 од 22. јануара 2010. године). Уредба је ступила на снагу 23. јануара 2010. године, а примењује се од 1. фебруара 2010. године. Овом уредбом се прописују и рокови у којима су енергетски субјекти дужни да уграде адекватну и подесе мерну опрему.

Због физичких особина природног гаса, енергетски садржај одређене запремине гаса зависи од притиска, температуре и топлотне вредности (квалитета) гаса, који се утврђује на основу хемијског састава гаса. У реалним радним условима, гас се испоручује при различитим вредностима притиска и температуре и променљивог је хемијског састава, па због тога и топлотне вредности. Цена природног гаса се утврђује за одређене услове на месту испоруке: притисак од 1013,25 mbar и температуру од 15°C (стандардно стање гаса), као и за референтну доњу топлотну вредност гаса од 33.338,35 kJ/m3 у стандардном стању гаса. Испоручена запремина (количина) гаса при реалним, радним, условима се од улаза у земљу и места производње домаћег гаса до крајњих купаца прерачунава („своди“) на ове услове, како би сви дистрибутери обрачунавали гас на исти начин и да би купци исту количину енергије плаћали по истој цени (цена за услугу дистрибуције – мрежарина и накнада по мерном месту су различите по дистрибуцијама, али цена енергије из гаса ће бити иста).

Запремина физички протеклог гаса измерена у радним условима, своди се на обрачунску запремину у два корака:

  • на стандардно стање гаса, што се може радити аутоматски или рачунски, у зависности од тога да ли на месту испоруке, уз мерило физичког протока гаса, постоје и мерила притиска и температуре, који омогућавају континуално свођење протекле запремине на запремину у стандардном стању (мерила са коректором) и приказивање сведене вредности на мерачу;

уколико постоји само корекција температуре (вредност приказана на мерном уређају је већ сведена по температури) или је мерни уређај постављен унутар објекта, измерена запремина се рачунски своди само по притиску;

  • на референтну доњу топлотну вредност гаса, што се увек ради рачунски.

За домаћинства и друге мале потрошаче, уградња коректора није економски оправдана, тако да једино преостаје да се свођење ради рачунски, за шта се морају користити транспарентне формуле и подаци. Методологијама за израчунавање цена и тарифним системима, утврђено је да се тарифни ставови, односно цене, одређују за стандардно стање гаса и референтну доњу топлотну вредност гаса, па је рачунско свођење за места испоруке без аутоматског свођења обавезно. Треба имати у виду да око 90% укупног броја купаца нема аутоматску корекцију запремине и да су то све мали потрошачи, а да је њихово учешће у укупној потрошњи око 30%.

Поступак који је прописан овом Уредбом, утврђен је на основу искустава домаћих и страних дистрибуција (Немачке, Италије, Аустрије и Хрватске). Већина дистрибутера у Србији је и до сада сводила испоручене количине гаса на стандардно стање, али су на различите начине утврђивали просечне параметре радног стања за обрачунски период и примењивали су различите формуле за прерачунавање, па су се резултати свођења разликовали и до 4%. Дистрибутери који у периоду пре примене тарифних система, нису у рачунима приказивали свођење, ефекте свођења су уграђивали у цену гаса, тако да они нису били видљиви нити проверљиви за потрошаче.

 

Рачунско свођење измерене запремине на запремину у стандардном стању гаса

За рачунско свођење на стандардно стање гаса, користи се иста формула која се примењује у коректору ради аутоматског свођења, а дефинисана је Правилником о метролошким условима за мерила која коригују запремину протеклог гаса – МУС.З-19/1, 1985. г., Службени лист СФРЈ број 9/1985 и гласи:

где су:

Vs запремина природног гаса сведена на стандардно стање (m3);
Vr запремина природног гаса у радном стању, односно очитана запремина природног гаса на мерном уређају без коректора (m3);
Pm прикључни притисак (mba r ) подешен при монтажи у складу са стандардом којим се утврђује опсег прикључног притиска
Patm атмосферски притисак (mbar )
Ps притисак гаса у стандардном стању, Ps = 1013,25 mbar
Ts температура гаса у стандардном стању, од 288,15 К (15°С)
Tr радна температура гаса (К)
Z фактор стишљивости (компресибилности) гаса;

за прикључке на Pm < 1000 mbar, Z = 1.

При избору начина утврђивања параметара радног стања природног гаса (притиска, температуре и доње топлотне вредности), водило се рачуна да поступак буде једноставан, уз довољну тачност апроксимираних вредности (непотребна је тачност већа од прописане тачности мерила, будући да крајњи резултат има тачност најмање тачног податка у рачуну), као и да вредности релевантне за обрачун буду лако проверљиве.

Параметри радног стања гаса, као средње вредности за обрачунски период, одређују се на следећи начин:

Величина Начин одређивања
Радни притисак Збир атмосферског и прикључног притиска
Атмосферски притисак ( Patm) Patm = 1016 – 0,108 . h ( mbar )
h – надморска висина (m) мерно-регулационе станице на излазу са транспортног система (ГМРС) – примењује се за сва места обрачуна низводно од те ГМРС;
ако се, за неко дистрибутивно подручје, гас преузима из две или више ГМРС, вредност атмосферског притиска се израчунава на основу просечне вредности надморских висина тих ГМРС.
Прикључни притисак (Pm) за Рm>24 mbar – вредност која је подешена на регулатору
Радна температура (Tr) за 18 mbar ≤ Рm ≤ 24 mbar – Pm = 22 mbar (укључује домаћинства)
Tr = 6ºC = 279,15 К – у периоду 1. октобар – 30. април и
Tr = 15ºC = 288,15 К, односно нема свођења по температури:·                     у периоду 1. мај – 30. септембар,·                     за мерила постављена унутар објекта,·                     за мерила са компензатором температуре.

 

Свођење запремине природног гаса у стандардном стању на обрачунску запремину

Обрачунска запремина се увек утврђује рачунски, свођењем запремине у стандардном стању на референтну доњу топлотну вредност, према формули:

Vo = Vs · Hpd / Hr (m3)

где су:

Vo обрачунска запремина (m3)
Vs запремина природног гаса сведена на стандардно стање (m3)
Hpd остварена доња топлотна вредност природног гаса у обрачунском периоду ( kJ/m3)
Hr референтна доња топлотна вредност природног гаса која износи 33.338,35 kJ/m3

Остварену доњу топлотну вредност у обрачунском периоду утврђује енергетски субјект за транспорт природног гаса, односно енергетски субјект за дистрибуцију природног гаса ако дистрибуира мешавину гаса преузету из транспортног система и других извора.

Практично, сваки купац ће унапред знати све елементе који учествују у корекцији, осим остварене средње доње топлотне вредности гаса, која се рачуна за сваки обрачунски период и приказује на рачуну.

Очекиване разлике између измерене и обрачунате запремине испорученог гаса

Обрачуната запремина ће бити различита од измерене по три основа, и то:

  • усвојене радне температуре – запремина ће бити повећана за 3,22% у периоду од 1. октобра до 30. априла, ако мерни уређај нема никакву корекцију (ни по притиску ни по температури) и уграђен је изван објекта (за мерне уређаје уграђене унутар објекта нема свођења по температури);
  • усвојеног радног притиска – за прикључни притисак 18 mbar ≤ Рm ≤ 24 mbar и надморску висину од 80m запремина ће бити повећана за 1,6%; са порастом надморске висине, корекција опада за 0,1% са сваких 10m и изнад 230m се умањује испоручена запремина, по овом основу;
  • остварене средње доње топлотне вредности природног гаса – у делу Баната где је велики удео домаћег гаса који има нижу топлотну вредност од референтне, корекција по овом основу може да доведе до смањења измерене вредности и до 10%; за увозни гас, који троши велика већина купаца јер се увози преко 90% потребног гаса, због његове веће топлотне вредности од усвојене референтне (сада око 34.200 kJ/m3), измерене количине ће, у просеку, бити повећане за 2,6%.

Следи да ће разлика између обрачунске и измерене запремине за домаћинства бити највећа за купце чији мерни уређаји немају аутоматску корекцију ни по притиску ни по температури, који живе на нижим надморским висинама и снабдевају се увозним гасом, за око 7,6 %.

За проверу обрачунске запремине гаса, израчунате на основу: измерене запремине гаса, параметара радног стања гаса и остварене просечне доње топлотне вредности гаса у обрачунском периоду, можете користити калкулатор.

 

Срем-гас