Pre nego što nas kontaktirate pogledajte najčešće postavljena pitanja, verovatno ćete naći odgovor

Šta je unutrašnja gasna instalacija?

Unutrašnja gasna instalacija počinje iza glavnog zapornog cevnog zatvarača u kućnom merno-regulacionom setu i završava se na vrhu kanala za odvod produkata sagorevanja u atmosferu.

Ko održava unutrašnje gasne instalacije?

Na osnovu Zakona o energetici („Sl.glasnik RS“, broj 84/2004) energetski subjekat koji vrši isporuku prirodnog gasa vrši tehničku kontrolu unutrašnjih gasnih instalacija prilikom prvog priključenja u objektu kupca, a kupac (vlasnik objekta) je dužan da obezbedi održavanje unutrašnje gasne instalacije u svom objektu poveravanjem tih poslova preduzeću koje je ovlašćeno za to.

Zašto se moraju raditi godišnji pregledi gasnih instalacija (UGI)?

Redovan servis gasnih instalacija (UGI) je u interesu potrošača, jer se redovnim pregledom otkrivaju eventualna mesta curenja gasa, smanjuje potrošnja gasa i povećava sigurnost korišćenja. Ovaj pregled vrši JP „Srem-gas“.

Gde servisirati gasne aparate?

Gasne aparate mogu servisirati samo ovlašćeni serviseri. Ovlašćene servisere imenuju proizvođači gasne opreme, a ne distributer.

Šta raditi kad se oseti miris gasa?

Zatvoriti gasnu slavinu (ventil u kućnom merno-regulacionom setu) i napustiti objekat. U zatvorenom položaju ručica stoji normalno na cevovod;
Ne paliti svetlo, a ukoliko je uključeno ne isključivati ga;
Odmah otvoriti prozore i vrata i napraviti promaju;
Nikako ne unositi otvoren plamen, ne pušiti, ne koristiti električno zvono , ne koristiti telefon kao ni bilo koju el. napravu koja može prouzrokovati varnicu ;
Ako pretpostavljate da gas dolazi iz podruma, ne ulazeći u podrum otvorite prozore ili vrata i pozovite Dežurnu službu JP „Srem-gas“ na broj telefona: 064 / 8894 580;
Dežurnoj ekipi distributera omogućite pristup oštećenim mestima;
Sačuvati mir;
Eventualna oštećenja na gasnoj mreži NE SMETE SAMOSTALNO OTKLANjATI, jer je to u nadležnosti distributera!

Dogodila se havarija na uličnoj mreži. Šta preduzeti?

U slučaju havarije odmah pozvati distributera na broj telefona Dežurne službe 064 / 8894 580

Instalacija nije radila duže od godinu dana. Šta da radim da se ponovo priključim?

Instalacije koje nisu radile duže od godinu dana moraju se ispitati na nepropusnost i čvrstoću. Potrošač je u obavezi da pozove licenciranog serisera ili sertifikovano preduzeće da ispita instalaciju, zatim ovlašćenog dimničara da ispita dimnjak (ako gasni aparat odvodi produkte sagorevanja preko dimnjaka). Svi moraju da ostave zapisnike koje je potrošač dužan da preda distributeru. Nakon toga distributer pušta gas u instalaciju. Ovlašćeni gasni serviser treba da pregleda i podesi gasni aparat.

Primetio sam da je merač stao. Šta da radim?

Odmah pozvati distributera na brojeve telefona koji su iskazani na računima JP „Srem-gas“ ili na sajtu www.sremgas.rs

Koga da zovem za projektovanje unutrašnje gasne instalacije?

Za projektovanje unutrašnje gasne instalacije možete pozvati bilo kog ovlašćenog projektanta koji ima licencu za projektovanje, izdatu od strane Inženjerske komore Srbije.

Koga da zovem za izvođenje unutrašnje gasne instalacije?

Za izvođenje unutrašnje gasne instalacije možete pozvati bilo kog ovlašćenog izvođača radova koji ima licencu ovlašćenog izvođača radova, izdatu od strane Inženjerske komore Srbije.

Moram da izmestim priključak. Koja je procedura?

Popunite Zahtev za izmeštanje priključka (lično ili na našem sajtu: Virtuelni šaleter – Preuzmi dokumenta)i predate na šalter „ZAHTEVI“ u JP „Srem-gas“.

Šta je potrebno da se uradi za promenu vlasnika priključka?

Fizička lica
– Zahtev (lično ili preuzeti u Virtuelnom šalteru na sajtu)
– Lična karta
– Dokaz o vlasništvu (npr. Prepis lista nepokretnosti, Ugovor o kupoprodaji, Ugovor o poklonu, Rešenje o ostavini…). Ukoliko postoje suvlasnici potrebna je i lična karta suvlasnika i njegova saglasnost)
– Sklapanje Ugovora o prodaji na novog vlasnika
– Protokol o utvrđivanju novog korisnika

Pravna lica

– Zahtev (lično ili preuzeti u Virtuelnom šalteru na sajtu)
– Osnov prava korišćenja (npr. Ugovor o kupoprodaji…)
– Izvod iz APR-a
– Potvrda o poreskom evidentiranju
– OP Obrazac
-Karton depo-potpisa
– Šest menica sa potvrdom o registraciji

– Ugovor o prodaji gasa
– Protokol

Šta je potrebno za promenu kupca prirodnog gasa?

Fizička lica
– Zahtev (lično ili preuzeti u Virtuelnom šalteru na sajtu)
– Lična karta
– Dokaz o pravu korišćenja (npr. Ugovor o zakupu)
– Ugovor o prodaji gasa

Pravna lica
– Zahtev (lično ili preuzeti u Virtuelnom šalteru na sajtu)
– Osnov prava korišćenja (npr. Ugovor o zakupu…)
– Izvod iz APR-a
– Potvrda o poreskom evidentiranju
– OP Obrazac
– Karton depo-potpisa
– Šest menica sa potvrdom o registraciji
– Ugovor o prodaji gasa

Kako odjaviti brojilo?

Odjava može biti iz više razloga, i to:

a) privremeno se neće trošiti gas – podneti zahtev za proglašavanje priključnog mesta neaktivnim u pisanoj formi. Dužina trajanja neaktivnosti može biti minimalno jednu, a najduže dve godine. U tom slučaju se neće naplaćivati ni naknada za mesto isporuke ni eventualno kapacitet ako ga ima. U slučaju da se gas ipak počne trošiti unutar regulatornog perioda za koji se podneo zahtev unazad će biti obračunata naknada za mesto isporuke za protekli period neaktivnosti (i kapacitet ako ga ima)
b) ako npr. vršite neke radove pa treba privremeno da se isključi priključno mesto – podneti zahtev za privremeno isključenje
c) ako se želi trajno isključiti priključno mesto – podneti zahtev za trajno isključenje

Da li JP „Srem-gas“ nudi mogućnost reprograma?

JP „Srem-gas“ pruža mogućnost reprograma. O uslovima pogledati u Virtuelnom šalteru.

Na adresi postoji priključak i dodatni korisnik sa kontrolnim satom. Da li je moguće razdvojiti korisnike da svako ima svoje merno mesto, bez uvođenja novog priključka?

Ne. Jedini način da se fizički odvoji potrošnja za dva korisnika (a da nije interna podela kontrolnim satom) je da se u JP „Srem-gas“ podnese zahtev za novi priključak i izvrši odvajanje instalacija.