I – Informacije o obavezama i dužnostima

Koje organizacije ili tela (organi) na mom području mogu više da mi pomognu oko promene snabdevača?

Na lokalnom nivou ne postoji telo/organ koje je nadležno za promenu snabdevača. Sve informacije vezane za postupak promene snabdevača detaljno se može videti na sajtu Agencije za energetiku Srbije (AERS), www.aers.rs.

Gde mogu da saznam nešto više o načinima plaćanja?

O uslovima plaćanja može se informisati na šalterima JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica, na zvaničnom sajtu Preduzeća www.sremgas.rs ili slanjem mejla office@sremsgas.rs

Koje informacije bi trebale biti dostupne na računu?

– Račun naročito sadrži:

1) naziv ili poslovno ime, adresu i podatke koji su značajni za utvrđivanje identiteta trgovca;

2) podatke o prodatoj robi ili pruženoj usluzi;

3) prodajnu cenu;

4) datum izdavanja računa;

(Zakon o zaštiti potrošača, “Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. Zakon, član 12)

– Snabdevač je dužan da:

1) Izdaje račun za isporučeni prirodni gas, koji sadrži iskazanu cenu prirodnog gasa, obračunski period koji ne može biti duži od 31 dan, a u slučaju ugovora o potpunom snabdevanju i isakzanu cenu pruženih posebno ugovorenih usluga, kao i naknade propisane zakonom, poreze i ostale obaveze ili informacije. (Zakon o energentici, „Sl. glasnik RS, br. 145/14 i 95/18-dr. Zakon, član 301).

Ko je odgovoran za zaštitu potrošača na mom području / u mojoj oblasti?

Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine, Ravanička broj 11, 21000 Novi Sad

Mejl: info@potrosac.info

Tel / Faks:

+(381)21-6-313-600

+(381)21-6-314-600

II – Ugovori i nabavka

Kome mogu da se obratim ako moj račun ne sadrži minimalne zahteve koje propisuje EU zakonodavstvo?

Potrošači mogu da se obrate:

 1. Sektor za zaštitu potrošača

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Tel. 0800 103 104

Mejl: zastita.potrosaca@mtt.gov.rs

www.zastitapotrosaca.gov.rs

 1. Agenciji za energetiku Srbije, Terazije 5, V sprat, 11103 Beograd

Telefon: 011/63 50 130

Faks: 011/63 50 180

Mejl: aers@aers.rs

www.aers.rs

 1. Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine, Ravanička broj 11, 21000 Novi Sad

Mejl: info@potrosac.info

Tel / Faks:

+(381)21-6-313-600

+(381)21-6-314-600

Gde mogu da dobijem informacije o svojoj potrošnji u određenom periodu (mesec, godina)?

Informacije o potrošnji mogu se dobiti na šalteru JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica ili upitom na mejl Preduzeća office@sremsgas.rs

Kako mogu da dobijem potpune, pouzdane i razumljive informacije o ponudama uslova snabdevanja?

Sve informacije o ponudi uslova snabdevanja mogu se dobiti na šalteru JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica i na zvaničnom sajtu Preduzeća www.sremgas.rs

Moram da izmestim priključak. Koja je procedura?

Popunite Zahtev za izmeštanje priključka i predate na šalter „ZAHTEVI“ u JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica. Obrazac Zahteva možete skinuti sa sajta Preduzeća (Virtuelni šalter – Preuzmi dokumenta).

Šta je potrebno da se uradi za promenu vlasnika priključka?

Fizička lica:

– Zahtev (lično ili preuzeti u Virtuelnom šalteru na sajtu)

– Lična karta

– Dokaz o vlasništvu (npr. Prepis lista nepokretnosti, Ugovor o kupoprodaji, Ugovor o poklonu, Rešenje o ostavini…). Ukoliko postoje suvlasnici potrebna je i lična karta suvlasnika i njegova saglasnost)

– Protokol o utvrđivanju novog korisnika

Pravna lica:

– Zahtev (lično ili preuzeti u Virtuelnom šalteru na sajtu)

– Osnov prava korišćenja (npr. Ugovor o kupoprodaji…)

– Izvod iz APR-a

– Potvrda o poreskom evidentiranju

– OP Obrazac

– Protokol o utvrđivanju novog korisnika

Šta je potrebno za promenu kupca prirodnog gasa?

Fizička lica:

– Zahtev (lično ili preuzeti u Virtuelnom šalteru na sajtu)

– Lična karta

– Dokaz o pravu korišćenja (Ugovor o izgradnji gasnog priključka, Protokol o utvrđivanju novog korisnika ili Ugovor o zakupu)

– Sklapanje Ugovora o prodaji gasa za novog korisnika

Pravna lica:

– Zahtev (lično ili preuzeti u Virtuelnom šalteru na sajtu)

– Osnov prava korišćenja (Ugovor o izgradnji gasnog priključka, Protokol o utvrđivanju novog korisnika ili Ugovor o zakupu)

– Izvod iz APR-a

– Potvrda o poreskom evidentiranju

– OP Obrazac

– Karton depo-potpisa

– Menica sa potvrdom o registraciji

– Sklapanje Ugovora o prodaji gasa za novog korisnika

Na adresi postoji priključak i dodatni korisnik sa kontrolnim satom. Da li je moguće razdvojiti korisnike da svako ima svoje merno mesto, bez uvođenja novog priključka?

Ne. Jedini način da se fizički odvoji potrošnja za dva korisnika (a da nije interna podela kontrolnim satom) je da se u JP „Srem-gas“ podnese zahtev za novi priključak i izvrši odvajanje instalacija.

Koje korake čini snabdevač pre nego što prekine snabdevanje zbog neplaćenog računa?

Priprema izveštaja o stanju duga za gas i formiranje opomena

– Generisanje opomena na računima

– Izrada obaveštenja o isključenju

– Isključenje

– Izrada opomena pred tužbu

– Izrada predloga za izvršenje

– Komunikacija sa javnim izvršiteljima

Koje korake da preduzmem ukoliko neki od uslova ugovora bude promenjen bez adekvatne najave? Koga da kontaktiram?

Odredbe ugovora se ne menjaju bez saglasnosti obe ugovorne strane.

III – Cene, tarifre i praćenje

Kako da na svom računu razlikujem cenu naknade od cene tarife?

Tarifni elementi su fizičke veličine u kojima se izražava vrednost nekog proizvoda, odnosno usluge. U slučaju prirodnog gasa tarifkni elementi su:

1) kapacitet

2) energent

3) mesto isporuke

U slučaju prirodnog gasa, tarifni stavovi su:

 1. Kapacitet
 2. Energent
 3. Naknada po mestu isporuke i dr.
 4. Naknada za energetsku efikasnost

Primenom tarifnih stavova na odgovarajuće količine (tarifne elemente) utvrđuje se cena za pojedinačnog kupca/korisnika, kategoriju ili grupu kupaca/korisnika.

* (Tarifni sistem za obračun prirodnog gasa za tarifne kupce je donet uz saglasnost Vlade – „Službeni glasnik RS“, broj 116, od 29. decembra 2006. godine i objavljen je u „Službenom glasniku RS“, broj 1, od 5. januara 2007. godine)

Kakav sistem fakturisanja primenjuje moj snabdevač?

Sistem naplate funkcioniše po sledećim pravilima:

– Unos popisanih količina iz tablet računara u softver za obračun potrošnje

– Fakturisanje utrošenog gasa

– Slanje računa

– Reklamacije potrošača i izmene računa

Koja su pravila obračuna koja treba da primenjuje moj snabdevač?

Obračun se vrši prema metodologiji koju je propisala Agencija za energetiku Srbije. Način obračuna može se videti na sajti JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica www.sremgas.rs (Virtuelni šalter – Način obračuna).

Koje opcije plaćanja su mi na raspolaganju?

Plaćanje je moguće obaviti gotovinski (blagajna JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica i putem terminala instaliranog na blagajni Preduzeća) i bezgotovinski, na tekuće račune Preduzeća – elektronski ili na šalterima banaka ili JP „Pošta Srbije“.

– 160-10827-90 (Banca Intesa) – računi za potrošnju gasa i reprogram

– 265-6710310000097-32 (Raiffeisen banka) – rate za priključenje na distributivnu mrežu

Plaćanje se vrši za:

 • Potrošnju prirodnog gasa (i reprogram)
 • Priključenje na distributivnu gasnu mrežu : u celosti (sa popustom od 5%), na šest (6) i dvanaest (12) mesečnih rata, uz uplatu avansa (25%)
 • Ostale usluge

Da li se na mom području primenjuje sistem regulisanih cena ili drugih oblika kontrole cena? Imam li pravo da dobijem cenu koju odredi neki nacionalni organ?

Cenu za javno snabdevanje prirodnim gasom reguliše i odobrava Agencija za energetiku Srbije. Cenu za priključak reguliše Agencija za energetiku, a Cenovnik ostalih usluga odobrava Osnivač.

Od čega se sastoji cena prirodnog gasa u slučaju javnog snabdevanja?

Cena za domaćinstva u obavezi javne usluge, tj. Javnog snabdevanja, sastoji se od troška nabavke PG (što uključuje cenu na veleprodajnom tržištu, troškove transporta, kao i eventualnog skladištenja), troška distribucije, troška prometa, te porez na dodatu vrednost (PDV). Trošak transporta, skladištenja, distribucije i trošak prometa, određuje AERS. Trošak distribucije određuje AERS za svakog distributera zavisno od njegovih opravdanih troškova, a što ima za posledicu različite krajnje cene PG na različitim delovima Republike Srbije.

Od čega se sastoji cena prirodnog gasa u slučaju tržišnog snabdevanja ?

Cena u tržišnim uslovima se formira na tržišnim osnovama, što znači da je predmet dobrovoljnog i obostranog sporazuma snabdevača i krajnjeg kupca. I u ovom slučaju postoji deo krajnje cene PG koji određuje AERS (trošak skladištenja, transporta i distribucije ), dok snabdevač samostalno ugovara iznos troška nabavke i troška prometa, kao i profit.

Koliko računa se dobija za potrošeni prirodni gas, ako se promeni snabdevač?

Svi krajnji kupci imaju uvek samo jedan račun, po svakom ugovoru.

Kada i kako se očitava brojilo potrošnje gasa?

Očitavanje potrošnje prirodnog gasa za sela se vrši zadnji dan u mesecu, a za grad, 1. i 2. na početku sledećeg meseca, osim 1. i 2. maja i 1. januara.

Postoji li zakonski postupak/procedura pre nego snabdevač može da promeni cenu?

Snabdevač može da promeni cenu, uz blagovremeno informisanje javnosti, uz saglasnost Agencije za energetiku Srbije i OSnivača, najkasnije 30 dana pre početka primene promenjenih cena.(Zakon o zaštiti potrošača, “Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. Zakon, član 88).

IV – Priključenje/isključenje/odjava brojila

Kome da se obratim da bi se prvi put priključio na snabdevanje energijom?

Informacije o priključenju na distributivnu gasnu mrežu mogu se dibiti na šaletru JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica, u specijalizovanoj brošuri Preduzeća i na zvaničnom sajtu www.sremgas.rs ( Virtuelni šaletr – Uvođenje gasa – fizička/pravna lica). Formular Zahteva za priključenje može se skinuti sa sajta Preduzeća (Virtuelni šaletr – Preuzmi dokumenta – Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje objekta na DGM (fizička/pravna lica).

Šta je unutrašnja gasna instalacija (UGI)?

Unutrašnja gasna instalacija počinje iza glavnog zapornog cevnog zatvarača u kućnom merno-regulacionom setu i završava se na vrhu kanala za odvod produkata sagorevanja u atmosferu.

Koga da zovem za projektovanje unutrašnje gasne instalacije (UGI)?

Za projektovanje unutrašnje gasne instalacije možete pozvati bilo kog ovlašćenog projektanta koji ima licencu za projektovanje, izdatu od strane Inženjerske komore Srbije.

Koga da zovem za izvođenje unutrašnje gasne instalacije (UGI)?

Za izvođenje unutrašnje gasne instalacije možete pozvati bilo kog ovlašćenog izvođača radova koji ima licencu ovlašćenog izvođača radova, izdatu od strane Inženjerske komore Srbije.

V – Snabdevanje i promena snabdevača

Šta je snabdevanje prirodnim gasom ( PG ) ?

Snabdevanje PG je kupovina i prodaja PG kupcima. Za kupce iz kategorije: domaćinstva i male ostale kupce, može se obavljati prodaja kao javno snabdevanje ili kao tržišno snabdevanje PG. Značaj javnog snabdevanja je prodaja po regulisanim cenama. Značaj tržišnog snabdevanja je slobodno ugovaranje cena PG po tržišnom principu.

Ko može biti snabdevač PG ?

Krajnji kupci mogu kupovati PG od snabdevača koji obavljaju tržišnu i/ili javnu uslugu tj. javno snabdevanje. Spisak snabdevača i javnih snabdevača se može naći na internet stranici AERS.

Ko je AERS ( Agencija za energetiku Republike Srbije ) i koja mu je uloga na tržištu PG ?

Agencija je samostalno nezavisno pravno telo koje funkcioniše sa ciljem da stvara stabilni, efikasni i održivi tržišni ambijent, koja kontroliše i reguliše učesnike energetskog sektora da na principima liberalnog tržišta PG, energetski subjekti zadovoljavaju potrebe potrošača za energijom.

Ko bira snabdevača ?

Kupci na slobodnom tržištu imaju pravo, a i obavezu, da biraju snabdevača, a ako ga ne izaberu, PG će mu prodati rezervni snabdevač. Rok za izbor snabdevača je ne duži od 60 dana. Domaćinstava i ostali mali kupci mogu , ali ne moraju da biraju snabdevača, jer će ga regionalni javni snabdevač uvek snabdevati.

Može li se domaćinstvo posle tržišnog snabdevanja, vratiti na regulisano snabdevanje tj. javno snabdevanje po regulisanim cenama, umesto tržišnih cena ?

Kupac iz kategorije domaćinstava se može vratiti sa snabdevanja na javno snabdevanje, ali pri tome treba paziti na odredbe iz tržišnog ugovora, koje mogu sadržavati nadoknadu u slučaju prevremenog raskida ugovora.

Koliko često se može promeniti snabdevač i da li se to naplaćuje?

Broj promena snabdevača nije ograničen. Postupak promene ne može se pokrenuti samo u slučaju kada je postupak promene već u toku. Za krajnjeg kupca svaki postupak promene snabdevača je besplatan. U slučaju kada krajnji kupac ima važeći tržišni ugovor, isti može sadržati nadoknadu u slučaju prevremenog raskida ugovora.

Koji su mogući rizici promene snabdevača PG ?

Ako ugovor sa postojećim snabdevačem sadrži određene pogodnosti (npr. popuste ili poklone) za kupca, ugovor može sadržati odredbe o vraćanju iskorištenih pogodnosti ukoliko se raskida pre ugovorenog roka. Te odredbe moraju u ugovoru biti jasno definisane i predočene kupcu. Obavezno proverite odredbe Ugovora i Opšte uslove postojećeg snabdevača.

Ako odaberem novog, tržišnog snabdevača, da li mogu ostati bez PG?

Kupac koji uredno ispunjava svoje ugovorne obaveze i uredno plaća račune, ne može ostati bez PG. Ako kupac iz bilo kojeg razloga ostane bez snabdevača, PG će mu obezbediti rezervni snabdevač.

Na šta trebam obratiti pažnju kod izbora novog snabdevača PG ?

Snabdevač Vas je dužan unapred upoznati sa uslovima iz ugovora o prodaji PG. Ugovor o prodaji mora biti jasno napisan, propisujući prava i obaveze prodavca i kupca na jednostavan i nedvosmislen način. Svaki snabdevač mora osigurati da su njegovim krajnjim kupcima uslovi dobro poznati pre sklapanja ugovora.

Kako se menja snabdevač PG ?

Postupak promene započinje potpisivanjem zahteva za sklapanje ugovora s novim snabdevačem. Promenu obavlja novi snabdevač na pisani zahtev kupca (na propisanom obrascu). Treba svakako proveriti koje obaveze postoje s postojećim snabdevačem u pogledu cene, te dodatnih uslova – naročito trajanja ugovorne obaveze i moguće novčane naknade za prevremeni raskid ugovora. Postupak promene se može prekinuti iz razloga, ako krajnji kupac želi odustati od promene ili u slučaju da krajnji kupac na dan početka promene snabdevača ima neplaćene račune za potrošeni PG.

Šta znači ugovor o potpunom snabdevanju ?

Ugovor koji obuhvata aktivnost da snabdevač prodaje PG kupcu uz istovremenu isporuku, za količine koje kupac potroši i koje se očitaju na meraču za period potrošnje. Nasuprot ovoj vrsti ugovora, postoje ugovori sa klauzulom „ uzmi ili plati “ što kupca obavezuje da isplati PG koji je naručio, a nije potrošio, a snabdevača obavezuje da plaćeni gas isporuči u narednom periodu. Na fakturama oba ugovora, snabdevač mora posebno iskazati troškove transporta i distribucije PG, prema cenovnicima odobrenim od AERS – a .

Kome se može kupac obratiti za pomoć oko promene snabdevača PG ?

Za načelne informacije kupac se može obratiti bilo kojem aktivnom snabdevaču PG. Ako se želi saznati više o promeni snabdevača, na internet stranicama AERS-a nalaze se uputstva, kojima je definisan celi postupak.

Šta je distribucija PG ?

Distribucija PG je mreža gasovoda radi isporuke PG krajnjim kupcima, a koja ne uključuje snabdevanje PG. Distribuciju na određenom području obavlja operator distributivnog sistema (distributer). Distributer je odgovoran za rad, održavanje i razvoj distributinog sistema na svom regionalnom području. Distributer takođe obavlja i očitavanje stanja gasomera, održavanje i zamenu merača i druge merne opreme, te može i ispitivanje instalacija kod krajnjih kupaca iz kategorije domaćinstava.

Koliko distributera PG postoji u Republici Srbiji ?

Spisak svih distributera, kao i osnovni podaci o njima, se može naći na internet stranicama AERS-a kao i portalima samih kompanija energetskih delatnosti. Distributer PG obavlja delatnost na određenom području na bazi dozvole/licence za obavljanje energetske delatnosti koju izdaje AERS, za određen period važenja dozvole .

Može li se promeniti distributer PG ?

Na svakom distributivnom području postoji samo jedan distributer koji to pravo ostvaruje na osnovu svoje licence/ dozvole izdate od strane AERS -a.

Šta se dogodi ukoliko moj snabdevač prestane da posluje? Koji je naposletku moj snabdevač?

Prema zakonskoj aktuelnoj regulativi snabdevanje preuzima onaj snabdevač koji poseduje licencu za rezervno snabdevanje. Detaljne informacije se mogu naći na sajtu Agencije za energetiku Srbije (AERS), www.aers.rs.

Kako odjaviti brojilo?

Odjava može biti iz više razloga, i to:

a) privremeno se neće trošiti gas – podneti zahtev za proglašavanje priključnog mesta neaktivnim u pisanoj formi. Dužina trajanja neaktivnosti može biti minimalno jednu, a najduže dve godine. U tom slučaju se neće naplaćivati ni naknada za mesto isporuke ni eventualno kapacitet ako ga ima. U slučaju da se gas ipak počne trošiti unutar regulatornog perioda za koji se podneo zahtev unazad će biti obračunata naknada za mesto isporuke za protekli period neaktivnosti (i kapacitet ako ga ima)

b) ako npr. vršite neke radove pa treba privremeno da se isključi priključno mesto – podneti zahtev za privremeno isključenje

c) ako se želi trajno isključiti priključno mesto – podneti zahtev za trajno isključenje

VI – Žalbe / Reklamacije

Gde mogu da saznam više o proceduri žalbe / reklamacije na mog snabdevača?

Potrošači reklamaciju mogu podneti u pisanoj formi na šaletru JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica ili telefonom. Svako resorno odgovorno lice predmet reklamacije/žalbe analizira i preispituje opravdanost. Na osnovu ove analize reklamacije se kategorišu u OPRAVDANE, NEOPRAVDANE ILI DELIMIČNO OPRAVDANE. Svaka prispela reklamacija se prosleđuje Službi distribucije koja i zakonskom roku od osam (8) dana rešava neusaglašenost. Pozitivan ili negativan odgovor na reklamaciju sačinjava rukovodilac Službe distribucije i upućuje ga u Službu finansija, koja, ukoliko postoji osnov, izrađuje nov račun koji se šalje potrošaču.

Sve prispele i obrađene reklamacije, na jedinstvenom mesečnom spisku, predmet su preispitivanja Komisije za reklamacije i predstavnika Udruženja za zaštitu potrošača.

Potrebna mi je podrška za rešavanje spora sa mojim snabdevačem. Od kog neutralnog i nezavisnog nacionalnog tela mogu potražiti pomoć?

Pomoć se može potražiti u :

1. Sektor za zaštitu potrošača

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Tel. 0800 103 104

Mejl: zastita.potrosaca@mtt.gov.rs

www.zastitapotrosaca.gov.rs

2. Agenciji za energetiku Srbije, Terazije 5, V sprat, 11103 Beograd

Telefon: 011/63 50 130

Faks: 011/63 50 180

Mejl: aers@aers.rs

Zvanični sajt Agencije: www.aers.rs

Kome se upućuje žalba na odluku distributera prirodnog gasa o zahtevu za priključenje?

Podnosilac zahteva za priključenje na distributivni sistem može protiv odluke distributera o zahtevu za priključenje podneti žalbu AERS-u.

Kome se upućuje reklamacija/žalba na rad snabdevača ili distributera prirodnog gasa ?

Strana nezadovoljna postupanjem, odnosno preduzimanjem ili propuštanjem radnje, može uložiti prigovor na rad snabdevača ili distributera PG. Oni moraju odlučiti o prigovoru u roku koji je definisan ugovorom, od dana kada je uložen prigovor. Ako po odluci nezadovoljna strana i dalje smatra da su joj povređena prava ili pravni interesi, može radi zaštite svojih prava uložiti prigovor AERS – u, a domaćinstva nadležnoj instituciji za zaštitu prava potrošača na internet stranici : https://zastitapotrosaca.gov.rs/za-potrosace

Kome se može reklamirati iznos računa za prirodni gas ?

Krajnji kupac može svom snabdevaču podneti prigovor tj. reklamaciju na račun za isporučeni PG, na način kako je snabdevač odredio postupak reklamacije, prema ugovoru o snabdevanju.

Kako se rešavaju sporovi između snabdevača i distributera prirodnog gasa ?

Sporovi se rešavaju na način kako je određeno u ugovoru, a ukoliko nije moguć dogovor i realizacija ugovora, nadležan je sud naveden u ugovoru.

VIII – Socijalne mere

Šta da uradim ukoliko me isključe?

Posle izmirenja dugovanja moguće je ponovno se priključiti na distributivnu gasnu mrežu podnošenjem Zahteva za ponovno priključenje na šalteru JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica za koje se plaća propisana naknada. Podatak o visini naknade za ponovno uključenje nalazi se na zvaničnoj internet stranici Preduzeća www.sremgas.rs (Virtuelni šalter – Cenovnici – Cenovnik ostalih usluga) i na oglasnoj tabli u Preduzeću.

Da li se na mom području primenjuje definicija ranjivih kategorija potrošača? Koje kriterijume moram da ispunjavam da bi me smatrali „ranjivim“ potrošačem?

JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica poznaje kategoriju energetski zaštićenog kupca i posluje u skladu sa Uredbom o energetski zaštićenom kupcu, (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2015, 48/2016 – dr. pravilnik, 88/2016 – dr. pravilnik, 49/2017 – dr. pravilnik, 104/2017 – dr. pravilnik, 36/2018 – dr. pravilnik, 59/2018, 88/2018 – dr. pravilnik, 34/2019 – dr. pravilnik i 82/2019 – dr. pravilnik).

VII – Nezakonite trgovinske prakse

Sa kim mogu da razgovaram ako mislim da sam dobio netačne/neistinite podatke pre potpisivanja ugovora. A nakom potpisivanja?

 1. Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine, Ravanička broj 11, 21000 Novi Sad

Mejl: info@potrosac.info

Tel / Faks:

+(381)21-6-313-600

+(381)21-6-314-600

 1. Zaštitnikom građana (ombudsmanom) koji je nezavistan i samostalan državni organ, zadužen da štiti i unapređuje poštovanje sloboda i prava.

Prijem stranaka: Ulica Deligradska broj 16, Beograd

Svakog radnog dana od 9:00 do 16:00 časova

Radno vreme: 8:30 – 16:30, ponedeljak – petak

Sedište: Deligradska br.16, 11000 Beograd

Telefon: 011/2068 100

Faks: 011/2068 182

Mejl: zastitnik@zastitnik.rs

kabinet@zastitnik.rs

IX – Bezbednost

Koga da kontaktiram u slučaju prekida isporuke energije. Kome da se obratim ukoliko imam tehničkih pitanja u vezi sa snabdevanjem energijom?

Kontaktirati Dežurnu službu JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica koja je na usluzi 24 sata. Broj telefona je : 064 8894 580.

Besplatna telefonska linija za potrošače : 0800 100 122 ( radnim danima od 8 do 12 časova)

Ko održava unutrašnje gasne instalacije (UGI)?

Na osnovu Zakona o energetici („Sl.glasnik RS“, broj 84/2004) energetski subjekat koji vrši isporuku prirodnog gasa vrši tehničku kontrolu unutrašnjih gasnih instalacija prilikom prvog priključenja u objektu kupca, a kupac (vlasnik objekta) je dužan da obezbedi održavanje unutrašnje gasne instalacije u svom objektu poveravanjem tih poslova preduzeću koje je ovlašćeno za to.

Zašto se moraju raditi godišnji pregledi gasnih instalacija (UGI)?

Redovan servis gasnih instalacija (UGI) je u interesu potrošača, jer se redovnim pregledom otkrivaju eventualna mesta curenja gasa, smanjuje potrošnja gasa i povećava sigurnost korišćenja. Ovaj pregled vrši JP „Srem-gas“.

Gde servisirati gasne aparate?

Gasne aparate mogu servisirati samo ovlašćeni serviseri. Ovlašćene servisere imenuju proizvođači gasne opreme, a ne distributer.

Dogodila se havarija na uličnoj mreži. Šta preduzeti?

U slučaju havarije odmah pozvati distributera na broj telefona Dežurne službe 064 / 8894 580

Instalacija nije radila duže od godinu dana. Šta da radim da se ponovo priključim?

Instalacije koje nisu radile duže od godinu dana moraju se ispitati na nepropusnost i čvrstoću. Potrošač je u obavezi da pozove licenciranog serisera ili sertifikovano preduzeće da ispita instalaciju, zatim ovlašćenog dimničara da ispita dimnjak (ako gasni aparat odvodi produkte sagorevanja preko dimnjaka). Svi moraju da ostave zapisnike koje je potrošač dužan da preda distributeru. Nakon toga distributer pušta gas u instalaciju. Ovlašćeni gasni serviser treba da pregleda i podesi gasni aparat.

Primetio sam da je merač stao. Šta da radim?

Odmah pozvati distributera na brojeve telefona koji su iskazani na računima JP „Srem-gas“ ili na sajtu www.sremgas.rs. Zastoj možete prijaviti i Dežurnoj službi na broj telefona 064 / 8894 580 ( 24 časa).

Šta raditi kad se oseti miris gasa?

Zatvoriti gasnu slavinu (ventil u kućnom merno-regulacionom setu) i napustiti objekat. U zatvorenom položaju ručica stoji normalno na cevovod;

Ne paliti svetlo, a ukoliko je uključeno ne isključivati ga;

Odmah otvoriti prozore i vrata i napraviti promaju;

Nikako ne unositi otvoren plamen, ne pušiti, ne koristiti električno zvono , ne koristiti telefon kao ni bilo koju el. napravu koja može prouzrokovati varnicu ;

Ako pretpostavljate da gas dolazi iz podruma, ne ulazeći u podrum otvorite prozore ili vrata i pozovite Dežurnu službu JP „Srem-gas“ na broj telefona: 064 / 8894 580;

Dežurnoj ekipi distributera omogućite pristup oštećenim mestima;

Sačuvati mir;

Eventualna oštećenja na gasnoj mreži NE SMETE SAMOSTALNO OTKLANjATI, jer je to u nadležnosti distributera!