Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke. (pdf)

Pravilnik o bližem uređenju  postupka sprovođenja nabavki na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje . (pdf)

Arhiva – Javne nabavke do 2019. (pdf)


Plan javnih nabavki – 2024. godina (pdf)


Plan javnih nabavki – 2023. godina (pdf)


Plan javnih nabavki – 2022. godina (pdf)

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki – 2022. godina (pdf)


Plan javnih nabavki – 2021. godina (pdf)
Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki – 2021. godina (pdf)Plan javnih nabavki – 2020. godina (pdf)


JAVNE NABAVKE 2020


Napomena: Zbog epidemije korona virusa i vanrednog stanja:
    – svaki Ponuđač na zakazano otvaranje ponuda može poslati samo po jednog predstavnika, koji preventivno mora biti opremljen zaštitnom maskom i rukavicama.
    – Ukoliko predstavnik Ponuđača nema lična zaštitna sredstva sa sobom, biće mu uskraćeno prisustvo otvaranju ponuda.
    – Podsećamo da prema Zakonu o javnim nabavkama, Ponuđači nisu u obavezi da prisustvuju otvaranju ponuda, a Naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, dostavi Zapisnik sa otvaranja učesnicima koji ne prisustvuju otvaranju ponuda u naznačenom terminu


JNMV 24/2020 – Usluge mobilne telefonije (dvogodišnji ugovor)

PRETHODNO OBAVEŠTENjE (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 18/2020 – Predmet – Remont, kontrola i podešavanje regulacione opreme MROS široke potrošnje i MRS i RS za individualne i grupne priključke i remont po potrebi

PRETHODNO OBAVEŠTENjE (pdf)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 17/2020 – Predmet – Kontrola i punjenje odorizatora

PRETHODNO OBAVEŠTENjE (pdf)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 9/2020 – Predmet – WebGIS aplikacija

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 13/2020 – Predmet – Geodetski radovi za izvođenje tipskih, individualnih i grupnih priključaka i produžetaka DGM

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 11/2020 – Predmet – Nabavka industrijskih tableta

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 8/2020 – Predmet – JAVNA NABAVKA DOBARA, MAŠINSKI DEO REGULACIONIH STANICA (RS) I MERNO REGULACIONIH STANICA (MRS), ZA GRUPNE I INDIVIDUALNE PRIKLjUČKE NA POLIETILENSKOJ (PE) DISTRIBUTIVNOJ MREŽI I ČELIČNOM RAZVODNOM GASOVODU

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 4/2020 – Predmet – Nabavka Kutija za KMRS

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA – IZMENjENA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
PITANjE PONUĐAČA I ODGOVOR NARUČIOCA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 21/2020 – Predmet – Nabavka rezervnih delova i održavanje vozila

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA – IZMENjENA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
OBAVEŠTENjE PONUĐAČIMA O PROMENI ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
OBAVEŠTENjE PONUĐAČIMA – IZMENjENA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


Otvoreni postupak 3/2020 – JAVNA NABAVKA DOBARA – GASNE MERNE I REGULACIONE OPREME ZA KMRS, MRS, I RS

Okvirni sporazum sa jednim ponuđačem na godinu dana.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O ZAKLjUČENjU OKVIRNOG SPORAZUMA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 5/2020 – Predmet – Nabavka radne i zaštitne odeće, obuće i opreme (zimska i letnja)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 2/2020 – Predmet – Nabavka polietilenskih elektrofuzionih fitinga za potrebe izgradnje gasnih priključaka i produžetaka distributivne mreže na distributivnom području JP „Srem-gas“

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O ZAKLjUČENjU OKVIRNOG SPORAZUMA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 10/2020 – Nabavka mašinskog materijala za tekuće održavanje

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
PITANjE PONUĐAČA I ODGOVOR NARUČIOCA (pdf)
ODLUKA O ZAKLjUČENjU OKVIRNOG SPORAZUMA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 7/2020 – Nabavka goriva za automobile – plin, benzin, dizel

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
PITANJE PONUĐAČA I ODGOVOR NARUČIOCA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV 22/2020 – BAŽDARENjE MERAČA G4, G6, G10 I G16

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV – 20/2020 – Usluge zapošljavanja

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDAODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


Otvoreni postupak 14/2020 – Izvođenje građevinskih radova na PE DGM, MRS i RS na PE

Okvirni sporazum sa jednim ponuđačem na godinu dana.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O ZAKLjUČENjU OKVIRNOG SPORAZUMA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENjU OKVIRNOG SPORAZUMA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)


JNMV – 19/2020 -USLUGE VRŠENjA NADZORA OBLIKOVANE PO PARTIJAMA 1 DO 3

Partija 1 – Usluge mašinskog nadzora
Partija 2 – Usluge građevinskog nadzora
Partija 3 – Usluge elektro nadzora

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O DODELI UGOVORA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU-Partija1 (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU-Partija2 (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU-Partija3 (pdf)


JNMV – 1/2020 – Nabavka PE cevi za izgradnju gasnih priključaka, produžetaka  i potrebe održavanja mreže na distributivnom području JP „Srem-gas“

KONKURSNA DOKUMENTACIJA (pdf)
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA (pdf)
ODLUKA O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU (pdf)
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU (pdf)JAVNE NABAVKE 2019JNMV – 11/2019 – Nabavka ručnog prenosnog aparata za detekciju isticanja prirodnog gasa


JNMV – 20/2019 –  Usluge održavanja sistema daljinskog očitavanja


JNMV – 17/2019 – Remont, kontrola i podešavanje regulacione opreme MROS široke potrošnje i MRS i RS za individualne i grupne priključke i remont po potrebi


JNMV – 16/2019 -Kontrola i punjenje odorizatora


JNMV – 6/2019 -Nabavka automobila za potrebe poslovanja


JNMV -Geodetski radovi za izvođenje tipskih, individualnih i grupnih priključaka i produžetaka DGM


JNMV 22/2019 – USLUGE VRŠENjA NADZORA OBLIKOVANE PO PARTIJAMA 1 DO 2
Partija 1 – Usluge mašinskog nadzora
Partija 2 – Usluge građevinskog nadzora


JNMV -Nabavka polietilenskih elektrofuzionih fitinga za potrebe izgradnje gasnih priključaka i produžetaka distributivne mreže na distributivnom području JP „Srem-gas“.


JNMV – Nabavka PE cevi za izgradnju gasnih priključaka, produžetaka  i potrebe održavanja mreže na distributivnom području JP „Srem-gas“


Izvođenje građevinskih radova na produžecima PE DGM, gasnim priključcima i MRS i RS na PE – OTVORENI POSTUPAK


JNMV 21/2019 – Troškovi usluga zapošljavanja


JNMV 4/2019 – Nabavka kutija


JN 3/2019 – GASNE MERNE I REGULACIONE OPREME ZA KMRS, MRS, I RS (kućno merno regulacione stanice, merno regulacione stanice i regulacione stanice) – OTVORENI POSTUPAK – OKVIRNI SPORAZUM


JNMV 8/2019 – JAVNA NABAVKA DOBARA,  MAŠINSKI DEO REGULACIONIH STANICA (RS) I  MERNO REGULACIONIH STANICA (MRS),  ZA GRUPNE I INDIVIDUALNE  PRIKLjUČKE NA PE


JNMV 10/2019 -Nabavka mašinskog materijala za tekuće održavanje


JNMV 5/2019 -Nabavka radne i zaštitne odeće, obuće i opreme


JNMV 9/2019 -Nabavka rezervnih delova, održavanja i pranja vozila u postupku javne nabavke male vrednosti dobara


JNMV 1/2019 – Nabavka PE cevi za izgradnju gasnih priključaka, produžetaka  i potrebe održavanja mreže na distributivnom području JP „Srem-gas“


JNMV 7/2019 -Nabavka goriva za automobile – plin, benzin, dizel


JNMV 13/2019 -Geodetski radovi za izvođenje tipskih, individualnih i grupnih priključaka i produžetaka DGM


JNMV 2/2019 -Nabavka polietilenskih elektrofuzionih fitinga za potrebe izgradnje gasnih priključaka i produžetaka distributivne mreže na distributivnom području JP „Srem-gas“.JN 14/2019 – IZVOĐENjE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA PE PRIKLjUČCIMA PE DGM, MRS I RS NA PE – otvoreni posupak –


JNMV 19/2019 – Usluge zapošljavanja