Категорија

Организациона шема

Организациона шема

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА)

Садашњу организациону структуру предузећа чине службе и то:

Служба развоја и изградње
Служба дистрибуције
Служба за економско финансијске послове
Служба општих послова

Органи предузећа према Статуту су: Надзорни одбор и директор.

Управљачка структура

Управљачка структура

ДАНИЦА НЕДИЋ – в.д. директора

Рођена је 12. октобра 1985. године. Основно и средње образовање завршила је у Сремској Митровици. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. До сада је обављала посао дипломираног правника у ЈП “Срем-гас” Сремска Митровица.
Удата је и мајка девојчице Мионе.

_________________________________________________________________________________________

ЈАСМИНА ПУХАЛИЋ – директор Службе за економско-финансијске послове

Рођена је 23. јула 1960. године. Основно и средње образовање завршила је у Сремској Митровици, а дипломирала на Правном факултету Универзитета у Новом Саду- смер пословно право. Обављала је послове на месту дипломираног економисте у сектору плана, анализе рачуноводства и финансија. Удата и мајка двоје деце

_________________________________________________________________________________________

СЛОБОДАН ОСТОЈИЋ, помоћник директора за инвестиције и развој

Рођен је 1. априла 1954. године. Основно образовање стекао је у Засавици I, а средње у Техничкој школи у Сремској Митровици. Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Новом Саду. Од 1981. године радио је као погонски инжењер у ФЦП „Матроз“, потом као шеф машинског одржавања целулозе, вршио је и функцију директора одржавања, техничог и генералног директора ФЦП „Матроз“. Вршио је и функцију потпредсеника Скупштине општине Сремска Митровица. Тренутно је запослен на месту помоћника директора за инвестиције и развој у ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица. Ожењен је, отац двоје деце.

_________________________________________________________________________________________

ЉУБОМИР СУБАШИЋ, технички директор

Рођен је 25. августа 1954. године. Основно образовање је стекао у Сремској Митровици, средње у Митровачкој гимназији. Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Београду. Један период радио је као професор у митровачкој Средњој техничкој школи „Никола Тесла“. Од 1986. године обављао је послове у инжењерингу у Кланица и фабрика конзерви „Митрос“, затим као руководилац енергетике и у ИГМ Рума као технички директор. Од 2003. године ради у ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица, а тренутно је на месту техничког директора предузећа. Ожењен је, отац два сина.

_________________________________________________________________________________________

МИРОСЛАВ ЛИШЧЕВИЋ – председник Надзорног одбора

Висока стручна спрема, дипл. економиста
Рођен је у Лаћарку 1956. године, а данас живи у Сремској Митровици.
Запослен је у предузећу Митросрем АД на радном месту руководиоца осигурања „ЗФП“ Сремска Митровица.

_________________________________________________________________________________________

ЗОРАН СТИЈАЧИЋ – члан Надзорног одбора

Висока стручна спрема, дипл. економиста
Рођен је 1957. године у Сремској Митровици где и данас живи.
Власник је предузећа AGING BAY SS ДОО

_________________________________________________________________________________________

ГОРАН МАРЧЕТА – члан Надзорног одбора

Висока стручна спрема, дипл. економиста
Рођен је 1986. године у Сремској Митровици где и данас живи.
Запослен је у ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица, на радном месту руководиоца Економско-финансијске службе

Основни подаци

Основни подаци

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП за дистрибуцију природног гаса  „Срем-гас“ Сремска Митровица

СЕДИШТЕ: Трг војвођанских бригада 14/I , Сремска Митровица

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: дистрибуција гасовитих горива гасоводом 3522

МАТИЧНИ БРОЈ: 08675295

ПИБ: 100589227

ЈББК: 81338

ОСНИВАЧ:  Скупштина града Сремска Митровица

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:  Сремска Митровица

Реч две…

Реч две…

О нама…

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „Срем- гас“ Сремска Митровица је основано Одлуком Скупштине града Сремска Митровица, 25. јуна 1998. године.  Предузеће је основано са циљем изградње и одржавања мреже и обезбеђења трајног и несметаног снабдевања потрошача природног гаса, у погледу количине и квалитета, у складу са Законом, општим условима и испоруци природног гаса, енергетским билансом и уговорима, те да обезбеди развој мреже и дистрибутивног гасовода на територији града Сремска Митровица.

Основна делатност предузећа је дистрибуција гаса, а поред тога предузеће врши и друге услуге које су директно и индиректно везане за дистрибуцију гаса. Предузеће такође врши изградњу дистрибутивне гасне мреже преко овлашћених извођача радова.

У складу са Законом о енергетици, који је унео нови приступ овим услугама, предузеће обавља следеће енергетске делатности које се сматрају делатностима од општег интереса:

– делатност дистрибуције

– управљање дистрибутивним системом за природи гас

– снабдевање природним гасом

– јавно снабдевање

ЈП „Срем-гас“ је до сада реализовао више фаза изградње гасоводне мреже:

– 1998 – 99. године – гасификација Сремске Митровице

– 2000. године – наставак гасификације Сремаске Митровице

– 2003. године – гасификација Лаћарка

-2004. године – гасификација Јарка и Шашинаца

– 2006. године – гасификација Мачванске Митровице, Салаша Ноћајског и Ноћаја

– 2007 – 2015. године – гасификација индустријских зона, са наставком изградње дитрибутивно-гасне мреже и прикључака на постојећем дистрибутивном подручју

– 2016. године – гасификација током изградње подвожњака

ЈП „Срем –гас“ у наредном петогодишњем периоду планира да заврши гасификацију села западног дела града, Кузмина и Мартинаца, и да пређе на гасификацију према северу града тј. села Велики Радинци, као и других места где се процени да постоји заинтересованост грађана и привредника за прикључење на дистрибутивну гасну мрежу.

Предузеће ће и даље пратити развојне активности Града и сопственим средствима градити гасоводну мрежу средњег и ниског притиска како би се опремиле нове индустријске зоне и повећала њихова атрактивност за нове инвестиције.

Законски дефинисана либерализација тржишта природног гаса, посебно у сектору трговине природним гасом, намеће пред предузеће обавезу спремности за  „утакмицу“ на тржишту природног гаса. Предузеће континуирано ради на коришћењу савремених технологија у дистрибуцију природног гаса, увођењем савременог информационог система ГИС технологије, даљинског праћење великих индустријских потрошача, а планира да и у наредном периоду настави са увођењем високих технологија пре свега у погледу мерења, очитавања и даљинског праћења потрошње природног гаса како у категорији „домаћинства“ тако и у категорији „остали“ потрошачи.

Гасификација као амбициозан и перспективан тренд развоја у пракси показује да је гас енергент будућности, јер својим потрошачима обезбеђује рационалност, економичност, пун конфор и максималну безбедност у коришћењу. Поред тога, гас као енергент добија све већи примат због максималних повољности у смислу заштите животне средине.

Квалитетном изградњом гасовода, уз коришћење савремених материјала и опреме, сталном контролом и одржавањем система ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица обезбеђује висок квалитет рада и поузданост у дистрибуцији природног гаса.

ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица у техничко-технолошком смислу представља интегрални део јединственог гасоводног транспортно-дистрибутивног система у земљи.