Репрограм

Репрограм

Репрограм – одложено плаћање утрошеног гаса

На основу члана 49. Статута ЈП за дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“ Сремска Митровица, Надзорни одбор на својој 3. седници одржаној 24.10.2016. године, доноси следећу

О Д Л У К У

ОДОБРАВА СЕ КУПЦИМА у категорији „домаћинства“ одложено плаћање дела рачуна за потрошњу природног гаса у периоду од 01.12.2016. године до 28.02.2017. године и то:

  • први део рачуна од 70% плаћа се по испостављању рачуна од 17-ог у месецу,
  • други део рачуна од 30% за 6 месеци од рока доспећа првог дела рачуна

 

Срем-гас