Пре него што нас контактирате погледајте најчешће постављена питања, вероватно ћете наћи одговор

Шта је унутрашња гасна инсталација?

Унутрашња гасна инсталација почиње иза главног запорног цевног затварача у кућном мерно-регулационом сету и завршава се на врху канала за одвод продуката сагоревања у атмосферу.

Ко одржава унутрашње гасне инсталације?

На основу Закона о енергетици („Сл.гласник РС“, број 84/2004) енергетски субјекат који врши испоруку природног гаса врши техничку контролу унутрашњих гасних инсталација приликом првог прикључења у објекту купца, а купац (власник објекта) је дужан да обезбеди одржавање унутрашње гасне инсталације у свом објекту поверавањем тих послова предузећу које је овлашћено за то.

Зашто се морају радити годишњи прегледи гасних инсталација (УГИ)?

Редован сервис гасних инсталација (УГИ) је у интересу потрошача, јер се редовним прегледом откривају евентуална места цурења гаса, смањује потрошња гаса и повећава сигурност коришћења. Овај преглед врши ЈП „Срем-гас“.

Где сервисирати гасне апарате?

Гасне апарате могу сервисирати само овлашћени сервисери. Овлашћене сервисере именују произвођачи гасне опреме, а не дистрибутер.

Шта радити кад се осети мирис гаса?

Затворити гасну славину (вентил у кућном мерно-регулационом сету) и напустити објекат. У затвореном положају ручица стоји нормално на цевовод;
Не палити светло, а уколико је укључено не искључивати га;
Одмах отворити прозоре и врата и направити промају;
Никако не уносити отворен пламен, не пушити, не користити електрично звоно , не користити телефон као ни било коју ел. направу која може проузроковати варницу ;
Ако претпостављате да гас долази из подрума, не улазећи у подрум отворите прозоре или врата и позовите Дежурну службу ЈП „Срем-гас“ на број телефона: 064 / 8894 580;
Дежурној екипи дистрибутера омогућите приступ оштећеним местима;
Сачувати мир;
Евентуална оштећења на гасној мрежи НЕ СМЕТЕ САМОСТАЛНО ОТКЛАЊАТИ, јер је то у надлежности дистрибутера!

Догодила се хаварија на уличној мрежи. Шта предузети?

У случају хаварије одмах позвати дистрибутера на број телефона Дежурне службе 064 / 8894 580

Инсталација није радила дуже од годину дана. Шта да радим да се поново прикључим?

Инсталације које нису радиле дуже од годину дана морају се испитати на непропусност и чврстоћу. Потрошач је у обавези да позове лиценцираног серисера или сертификовано предузеће да испита инсталацију, затим овлашћеног димничара да испита димњак (ако гасни апарат одводи продукте сагоревања преко димњака). Сви морају да оставе записнике које је потрошач дужан да преда дистрибутеру. Након тога дистрибутер пушта гас у инсталацију. Овлашћени гасни сервисер треба да прегледа и подеси гасни апарат.

Приметио сам да је мерач стао. Шта да радим?

Одмах позвати дистрибутера на бројеве телефона који су исказани на рачунима ЈП „Срем-гас“ или на сајту www.sremgas.rs

Кога да зовем за пројектовање унутрашње гасне инсталације?

За пројектовање унутрашње гасне инсталације можете позвати било ког овлашћеног пројектанта који има лиценцу за пројектовање, издату од стране Инжењерске коморе Србије.

Кога да зовем за извођење унутрашње гасне инсталације?

За извођење унутрашње гасне инсталације можете позвати било ког овлашћеног извођача радова који има лиценцу овлашћеног извођача радова, издату од стране Инжењерске коморе Србије.

Морам да изместим прикључак. Која је процедура?

Попуните Захтев за измештање прикључка (лично или на нашем сајту: Виртуелни шалетер – Преузми документа)и предате на шалтер „ЗАХТЕВИ“ у ЈП „Срем-гас“.

Шта је потребно да се уради за промену власника прикључка?

Физичка лица
– Захтев (лично или преузети у Виртуелном шалтеру на сајту)
– Лична карта
– Доказ о власништву (нпр. Препис листа непокретности, Уговор о купопродаји, Уговор о поклону, Решење о оставини…). Уколико постоје сувласници потребна је и лична карта сувласника и његова сагласност)
– Склапање Уговора о продаји на новог власника
– Протокол о утврђивању новог корисника

Правна лица

– Захтев (лично или преузети у Виртуелном шалтеру на сајту)
– Основ права коришћења (нпр. Уговор о купопродаји…)
– Извод из АПР-а
– Потврда о пореском евидентирању
– ОП Образац
-Картон депо-потписа
– Шест меница са потврдом о регистрацији

– Уговор о продаји гаса
– Протокол

Шта је потребно за промену купца природног гаса?

Физичка лица
– Захтев (лично или преузети у Виртуелном шалтеру на сајту)
– Лична карта
– Доказ о праву коришћења (нпр. Уговор о закупу)
– Уговор о продаји гаса

Правна лица
– Захтев (лично или преузети у Виртуелном шалтеру на сајту)
– Основ права коришћења (нпр. Уговор о закупу…)
– Извод из АПР-а
– Потврда о пореском евидентирању
– ОП Образац
– Картон депо-потписа
– Шест меница са потврдом о регистрацији
– Уговор о продаји гаса

Како одјавити бројило?

Одјава може бити из више разлога, и то:

а) привремено се неће трошити гас – поднети захтев за проглашавање прикључног места неактивним у писаној форми. Дужина трајања неактивности може бити минимално једну, а најдуже две године. У том случају се неће наплаћивати ни накнада за место испоруке ни евентуално капацитет ако га има. У случају да се гас ипак почне трошити унутар регулаторног периода за који се поднео захтев уназад ће бити обрачуната накнада за место испоруке за протекли период неактивности (и капацитет ако га има)
б) ако нпр. вршите неке радове па треба привремено да се искључи прикључно место – поднети захтев за привремено искључење
ц) ако се жели трајно искључити прикључно место – поднети захтев за трајно искључење

Да ли ЈП „Срем-гас“ нуди могућност репрограма?

ЈП „Срем-гас“ пружа могућност репрограма. О условима погледати у Виртуелном шалтеру.

На адреси постоји прикључак и додатни корисник са контролним сатом. Да ли је могуће раздвојити кориснике да свако има своје мерно место, без увођења новог прикључка?

Не. Једини начин да се физички одвоји потрошња за два корисника (а да није интерна подела контролним сатом) је да се у ЈП „Срем-гас“ поднесе захтев за нови прикључак и изврши одвајање инсталација.