Upravljačka struktura

Upravljačka struktura


DANICA NEDIĆ – direktor

Rođena je 12. oktobra 1985. godine. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Do sada je obavljala posao diplomiranog pravnika u JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica. Udata je i majka troje dece.

Rešenje o imenovanju


BRANISLAVA POPOVIĆ DIVLjAK – izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove

Rođena je 24. jula 1987. godine.

Osnovnu i Srednju ekonomsku školu zavrila je u Sremskoj Mitrovici.

Diplomirala je na Univerzitetu u Novom Sadu, na Ekonomskom fakultetu Subotica, smer računovodstvo i revizija.

Do sada je obavljala poslove u bankarskom sektoru, u Eurobank i AIK banci.

Udata je, majka dva sina.


DRAGAN BUDOŠAN – izvršni direktor za distribuciju, upravljanje distributivnim sistemom i izgradnju distributivne gasne mreže

Rođen je 5. oktobra 1976. godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovno obrazovanje je stekao u rodnom gradu gde je završio i Srednju tehničku školu „Nikola Tesla“. Obrazovanje nastavlja na Univerzitetu u Beogradu, gde 2003. godine stiče zvanje diplomiranog inženjera rudarstva na Rudarsko-geološkom fakultetu, smer za eksploataciju i transport tečnih i gasovitih mineralnih sirovina. Od 2003. do 2014. godine raadio je u JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica na mestima inženjera razvoja i izgradnje a potom kao rukovodilac Službe distribucije. Od 2014. do 2019. godine vršio je funkciju pomoćnika sekretara za energetiku, u sektoru za mineralne sirovine Pokrajinske vlade. Do sada je vršio i funkcije u lokalnoj samoupravi, bio aktivan u nekoliko radnih grupa Ministarstvarudarstva i energetike, a član je nekoliko stručnih komisija, na pokrajinskom i republičkom nivou. Trenutno vrši funkciju izvršnog direktora za ditribuciju, upravljanje distributivnim sistemom i izgradnju distributivne gasne mreže u JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.
Oženjen je, otac sina Vuka i kćerke Sofie.

 


TOMISLAV JANKOVIĆ – predsednik Nadzornog odbora


Visoka stručna sprema, master inžinjer menadžmenta.
Rođen je u Beogradu 1973. godine, a danas živi u Mačvanskoj Mitrovici.
Izabran je za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.


ZORAN STIJAČIĆ – član Nadzornog odbora

Visoka stručna sprema, dipl. ekonomista
Rođen je 1957. godine u Sremskoj Mitrovici gde i danas živi.
Vlasnik je preduzeća AGING BAY SS DOO


NATAŠA NOVAKOVIĆ – član Nadzornog odbora

Visoka stručna sprema, specijalista strukovni menadžer
Rođena je 1984. godine u Sremskoj Mitrovici gde i danas živi.
Zaposlena je u JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica, na radnom mestu službenika za javne nabavke.

Osnovni podaci

Osnovni podaci

POSLOVNO IME: JP za distribuciju prirodnog gasa  „Srem-gas“ Sremska Mitrovica

SEDIŠTE: Trg vojvođanskih brigada 14/I , Sremska Mitrovica

PRETEŽNA DELATNOST: distribucija gasovitih goriva gasovodom 3522

MATIČNI BROJ: 08675295

PIB: 100589227

JBBK: 81338

OSNIVAČ:  Skupština grada Sremska Mitrovica

NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR:  Sremska Mitrovica

Reč dve…

Reč dve…

O nama…

Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa “Srem- gas” Sremska Mitrovica je osnovano Odlukom Skupštine grada Sremska Mitrovica, 25. juna 1998. godine.  Preduzeće je osnovano sa ciljem izgradnje i održavanja mreže i obezbeđenja trajnog i nesmetanog snabdevanja potrošača prirodnog gasa, u pogledu količine i kvaliteta, u skladu sa Zakonom, opštim uslovima i isporuci prirodnog gasa, energetskim bilansom i ugovorima, te da obezbedi razvoj mreže i distributivnog gasovoda na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

Osnovna delatnost preduzeća je distribucija gasa, a pored toga preduzeće vrši i druge usluge koje su direktno i indirektno vezane za distribuciju gasa. Preduzeće takođe vrši izgradnju distributivne gasne mreže preko ovlašćenih izvođača radova.

U skladu sa Zakonom o energetici, koji je uneo novi pristup ovim uslugama, preduzeće obavlja sledeće energetske delatnosti koje se smatraju delatnostima od opšteg interesa:

– delatnost distribucije

– upravljanje distributivnim sistemom za prirodi gas

– snabdevanje prirodnim gasom

– javno snabdevanje

JP “Srem-gas” je do sada realizovao više faza izgradnje gasovodne mreže:

– 1998 – 99. godine – gasifikacija Sremske Mitrovice

– 2000. godine – nastavak gasifikacije Sremaske Mitrovice

– 2003. godine – gasifikacija Laćarka

-2004. godine – gasifikacija Jarka i Šašinaca

– 2006. godine – gasifikacija Mačvanske Mitrovice, Salaša Noćajskog i Noćaja

– 2007 – 2015. godine – gasifikacija industrijskih zona, sa nastavkom izgradnje ditributivno-gasne mreže i priključaka na postojećem distributivnom području

– 2016. godine – gasifikacija tokom izgradnje podvožnjaka

JP „Srem –gas“ u narednom petogodišnjem periodu planira da završi gasifikaciju sela zapadnog dela grada, Kuzmina i Martinaca, i da pređe na gasifikaciju prema severu grada tj. sela Veliki Radinci, kao i drugih mesta gde se proceni da postoji zainteresovanost građana i privrednika za priključenje na distributivnu gasnu mrežu.

Preduzeće će i dalje pratiti razvojne aktivnosti Grada i sopstvenim sredstvima graditi gasovodnu mrežu srednjeg i niskog pritiska kako bi se opremile nove industrijske zone i povećala njihova atraktivnost za nove investicije.

Zakonski definisana liberalizacija tržišta prirodnog gasa, posebno u sektoru trgovine prirodnim gasom, nameće pred preduzeće obavezu spremnosti za  „utakmicu“ na tržištu prirodnog gasa. Preduzeće kontinuirano radi na korišćenju savremenih tehnologija u distribuciju prirodnog gasa, uvođenjem savremenog informacionog sistema GIS tehnologije, daljinskog praćenje velikih industrijskih potrošača, a planira da i u narednom periodu nastavi sa uvođenjem visokih tehnologija pre svega u pogledu merenja, očitavanja i daljinskog praćenja potrošnje prirodnog gasa kako u kategoriji „domaćinstva“ tako i u kategoriji „ostali“ potrošači.

Gasifikacija kao ambiciozan i perspektivan trend razvoja u praksi pokazuje da je gas energent budućnosti, jer svojim potrošačima obezbeđuje racionalnost, ekonomičnost, pun konfor i maksimalnu bezbednost u korišćenju. Pored toga, gas kao energent dobija sve veći primat zbog maksimalnih povoljnosti u smislu zaštite životne sredine.

Kvalitetnom izgradnjom gasovoda, uz korišćenje savremenih materijala i opreme, stalnom kontrolom i održavanjem sistema JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica obezbeđuje visok kvalitet rada i pouzdanost u distribuciji prirodnog gasa.

JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica u tehničko-tehnološkom smislu predstavlja integralni deo jedinstvenog gasovodnog transportno-distributivnog sistema u zemlji.