Физичка лица – уведите гас

Физичка лица – уведите гас

УВEДИТЕ  ГАС – ФИЗИЧКА ЛИЦА

Одлуком да користите природни гас у вашем домаћинству сте се определили за угодан, ефикасан и економичан начин грејања, добијања топле санитарне воде и припремања хране. Активности везане за увођење гаса у домаћинство морају да следе утврђену процедуру, уз стриктно поштовање одговарајућих техничких рописа.

Процедура је следећа:

 1. ЗАХТЕВ
 2. ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА
 3. ИЗГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
 4. ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
 5. УГОВОР О ДИСТРИБУЦИЈИ ПРИРОДНОГ ГАСА

ФИЗИЧКА ЛИЦА – ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК

Попунити Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта (за физичка лица) и предати лично на шалтеру „Захтеви“. Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалтер – преузми документа.

Уз Захтев приложити следећу документацију о објекту:

Препис листа непокретности (не старији од шест месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

Копију катастарског плана (не старију од шест месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

Лична карта власника објекта за који се подноси Захтев за прикључење

За објекте у изградњи или нове објекте који нису уписани у Лист непокретности потребно је доставити: Грађевинску или Употребну дозволу за објекат.

За објекте код којих је у Препису листа непокретности наведено да немају одобрење за градњу или Употребну дозволу (незаконито изграђени објекти) потребно је доставити:

 1. Грађевинску дозволу (не старију од пет (5) година) са пројектом за извођење (код објекта у изградњи) а за закључење уговора о продаји природног гаса и пуштање гаса у објекат неопходна је и Употребна дозвола или
 2. Употребну дозволу или
 3. Решење о озакоњењу 
 4. Уплатницу на име републичке адмиистративне таксе

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНИ ПРИКЉУЧКА И НАЧИНИМА ПЛАЋАЊА

Плаћање у целости:

  • За плаћање у целости одобрава се попуст од 5%

Плаћање на рате:

  • На пет (5) и једанаест (11) месечних рата
  • Потребно је уплатити аванс од 25%
  • Преостали износ се дели на пет (5) и једанаест (11) месечних рата
 • Код одложеног плаћања на једанаест (11) месечних рата цена се усклађују са растом потрошачких цена
 • Уговором се ближе дефинишу услови плаћања и обавезе уговорних страна

Уплату прикључка извршити по закључењу Уговора о прикључењу, на благајни предузећа или на текући рачун број 265-6710310000097-32

ПЛАЋАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Правна лица – уведите гас

Правна лица – уведите гас

УВЕДИТЕ ГАС – ПРАВНА ЛИЦА / ПРЕДУЗЕТНИЦИ

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта (за правна лица, односно предузетнике) и предати лично на шалтеру „Захтеви“. Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалтер – преузми документа.

Уз Захтев приложити:

Препис листа непокретности (не старији од шест (6) месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

Копију катастарског плана (не старију од шест (6) месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

За објекте у изградњи или нове објекте који нису уписани у Лист непокретности потребно је доставити: Грађевинску дозволу или Употребну дозволу за објекат.

За објекте код којих у препису Листа непокретности наведено да немају Одобрење за градњу или Употребну дозволу (незаконито изграђени објекти) потребно је доставити:

 1. Грађевинску дозволу (не старију од пет (5) година) са пројектом за извођење (код објекта у изградњи), а за закључење Уговора о продаји природног гаса и пуштање гаса у објекат неопходна је и Употребна дозвола или
 2. Употребну дозволу или
 3. Решење о озакоњењу и
 4. Уплатницу на име републичке административне таксе

Документација о власнику објекта: 

– Извод из АПР

– Потврда о пореском евидентирању

– Картон депо-потписа

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО НЕ ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за техничке информације о могућности прикључења на дистрибутивну гасну мрежу и предати га лично на шалтеру „Захтеви“ . Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалтер – преузми документа

ПЛАЋАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ