PRODAJA POLOVNIH VOZILA

Na osnovu člana 49. stav 1. tačka 12. Statuta JP“Srem-gas“ („Sl.list grada Sremska Mitrovica“, br.16/2016) i Odluke Nadzornog odbora JP „Srem-gas“ br.242-3/17 od 30.06.2017., komisija za sprovođenje objavljuje oglas o:

 

PRODAJI POLOVNIH VOZILA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

 

JP „SREM-GAS“ iz SREMSKE MITROVICE 20.09.2017. godine organizuje:

PRODAJU POLOVNIH VOZILA JP „SREM-GAS“

Prikupljanjem pismenih ponuda zainteresovanih lica do dana 20.09.2017. godine do 12:00 časova

Otvaranje ponuda  obaviće se istog dana sa početkom u 13:00 časova u sali za sastanke JP „Srem-gas“ u Sremskoj Mitrovici, Trg vojvođanskih brigada 14/I

Sva vozila se mogu razgledati dana 13.09. – 15.09.2017. godine od 08:00 do 10:00 časova.

Ostale detalje i pravila pročitajte u dnu ove stranice

Redni broj Marka i tip vozila Godina proizvodnje Procenjena vrednost u dinarima
Vaz Lada 21113 Niva 1.7                2003                 50.000,00
Zastava Skala 55/5                2008                 15.000,00
Zastava Florida 1.3 Poli Furgon                2000                  12.000,00

 

PRODAJA POLOVNIH VOZILA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA SE ODRŽAVA PO SLEDEĆIM PRAVILIMA

Vozila se mogu razgledati u periodu 13.09. – 15.09.2017. godine od 08:00 do 10:00 časova. Razgledanje vozila prethodno najaviti putem telefona 022/610-069.

Pravo podnošenja ponude imaju sva pravna i fizičika lica, osim članova Komisije, članova Nadzoronog odbora i zaposlenih u JP „Srem-gas“, kao i bračnih drugovi i deca, roditelji i roditelji bračnog druga članova Nadzornog odbora i zaposlenih u JP „Srem-gas“, a  zaključno sa 20.09.2017. godine do 12:00 časova.

Lica zainteresovana za kupovinu  automobila koja su predmet otuđenja, podnose pismene ponude putem pošte, u zatvorenoj koverti na kojoj je naznačeno da je u pitanju ponuda za kupovinu polovnih automobila, ali za vozilo  pod rednim brojem u tabeli ili naznačena marka automobila za koje je ponuđač zainteresovan, kao i  ime podnosioca ponude, ili lično predajom ponude na pisarnici JP“Srem-gas“-a, Trg vojvođanskih brigada 14/I, Sremska Mitrovica do roka naznačenog u oglasu.

Ponude koje stignu nakon isteka roka za podnošenje, neće se uzeti u razmatranje.

Ona lica koja žele da prisustvuju otvaranju ponuda, moraju sa sobom poneti LIČNU KARTU, a predstavnici pravnih lica  dokumentaciju potrebnu pravnom licu (akt o registraciji, ovlašćenje firme da mogu učestvovati na otvaranju ponuda).

Kupac je dužan da kupoprodajnu cenu uplati i robu preuzme u roku od tri dana od dana izvršene prodaje.

Ponuđena cena ne može biti ispod procenjene vrednosti u dinarima koja je naznačena u tabeli. Ponude ispod procenjene vrednosti neće se razmatrati.

Ukoliko izabrani kupac za kupovinu vozila nakon otvaranja ponuda odustane od kupovine vozila, pravo na kupovinu stiče sledeći ponuđač koji je ponudio najvišu cenu za predmetno vozilo.

Vozila se prodaju po principu »viđeno – kupljeno« i neće se primati nikakva reklamacija koje se odnose na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike vozila.

PDV, prenos vlasništva i ostali troškovi kupoprodaje padaju na teret kupca.

Informacije u vezi sa prodajom se mogu dobiti na telefon  022/610-069, kontakt osoba Drago Maričić

Comments are closed.