Najviši nivo kvaliteta uslua i poslovanja

Najviši nivo kvaliteta uslua i poslovanja

Management Systems Certification (MSC) je završio postupak resertifikacije u JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica. MSC, vodeće nacionalno sertifikaciono telo, kontinuirano unapređuje sopstveni sistem menadžmenta, a rezultate rada vrednuje kroz stalne procese preispitivanja nivoa ispunjenosti zahteva i očekivanja relevantnih zainteresovanih strana. Procesima provere, ocenjivanja i sertifikacije JP “Srem-gs” doprinosi razvoju svog poslovanja, što je potvrdio i uspešan prelaz na standard menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 i dobijanja sertifikata.

Shodno preporukama iz dokumenta IAF ID9:2015 akreditacija sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 će važiti najkasnije do 14. septembra 2018. godine, a “Srem-gas” je već počeo da posluje po novim principima i novom standardu.

Šta je sertifikacija i koliko je značajna i za preduzeća i za korisnike? To je postupak na osnovu kojeg se utvrđuje i potvrđuje da određena organizacija ispunjava zahteve za obavljanje odgovarajućih poslova ocenjivanja usaglašenosti, u skladu sa odgovarajućim međunarodnim i nacionalnim standardima i da je kompetentna za obavljanje tih poslova. Akreditovane organizacije za ocenjivanje usaglašenosti sa druge strane imaju zadatak, da provere da su zadovoljeni zahtevi standarda i tehničkih propisa i time omogućeno da do potrošača stignu usaglašeni i bezbedni, kvalitetni i pouzdani proizvodi, procesi i usluge (izvor: ats.rs).

Akreditacija donosi  JP “Srem-gas” dokaz da je u svom radu obezbedilo poštovanje najviših standarda i ponudilo svoje usluge na najvišem nivou kvaliteta. Ona daje poverenje u sigurnost i kvalitet proizvoda i usluga, ako su isti ispitani, potvrđeni ili pod nadžorom kompetentnih organizacija koje zadovoljavaju međunarodno prihvaćene kriterijume. Korisnici danas traže kvalitetneproizvode, pa se proizvođači i dobavljači trude da ispune specifične zahteve.

JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica opredelilo se da radi po najvišim standdardima, a sada za to ima potvrdu i u vidu sertifikata ISO 9001:2015.

Comments are closed.