Category Archives: Virtuelni šalter

Cena priključka

Cena priključka

UKUPNA CENA PRIKLjUČKA

Načini plaćanja:

 1. Plaćanje u celosti
 2. Plaćanje na rate 

G4 / tipski / makismalnog kapaciteta 6 m3/h / za domaćinstva

 • U celosti – 94.488,00 dinara
 • Na rate – 99.460,80 dinara
  • Avans 25% – 24.865,20 dinara 
  • Šest (6) mesečnih rata – 12.432,60 dinara
  • Dvanaest (12) mesečnih rata – 6.216,30 dinara

    * cene su iskazane sa uračunatim PDV-om

    * Kod odloženog plaćanja na dvanaest (12) mesečnih rata cena se usklađuje sa rastom potrošačkih cena

                                                      *  *  *  *  *  *  *

G6 / tipski / makismalnog kapaciteta 10 m3/h

 • U celosti – 104.308,80 dinara
 • Na rate – 109.798,80 dinara
  • Avans 25% – 27.449,70 dinara
  • Šest (6) mesečnih rata – 13.724,75 dinara
  • Dvanaest (12) mesečnih rata – 6.862,42 dinara

    * cene su iskazane sa uračunatim PDV-om

    * Kod odloženog plaćanja na dvanaest (12) mesečnih rata cena se usklađuje sa rastom potrošačkih cena

                                                  *  *  *  *  *  *  *

Cena priključka – razložena u tabelarnom prikazu elemenata koji čine ukupnu cenu kućnog gasnog priključka, bez uračunatog PDV-a


Iznosi troškova tipskog priključka – dužine do 15 m koji se gradi na već izgrađenu mrežu

Tip ugovora merni set Mah kapacitet Snaga Iznos troškova tipskog priključka u din.Bez popusta
Sm3/h KW Ukupno
G – 2.5 4 35  
G – 4 6 56 99.460,00
G – 6 10 93 109.798,00

Iznosi troškova tipskog priključka – dužine do 15 m koji se gradi istovremeno sa izgradnjom mreže

Tip ugovora merni set Mah kapacitet Snaga Iznos troškova tipskog priključka u din.
Sm3/h KW Ukupno
G – 2.5 4 35  
G – 4 6 56 94.488,00
G – 6 10 93 104.308,00

Jedinični varijabilni trošak opreme i radova za svaki dodatni metar preko granične udaljenosti

1.117,00 din.

Deo troškova sistema, jedinstven za sve distributivne mreže za kategorije tipskog priključka

Tip ugovora merni set Mah kapacitet Snaga Iznos troškova tipskog priključka u din.Bez popusta
Sm3/h KW Ukupno
G – 2.5 4 35  
G – 4 6 56 3.717,00
G – 6 10 93 6.196,00


Primer uplatnice

Navedene cene su izražene bez zaračunatog PDV-a

Fizička lica – uvedite gas

Fizička lica – uvedite gas

UVEDITE  GAS – FIZIČKA LICA

Odlukom da koristite prirodni gas u vašem domaćinstvu ste se opredelili za ugodan, efikasan i ekonomičan način grejanja, dobijanja tople sanitarne vode i pripremanja hrane. Aktivnosti vezane za uvođenje gasa u domaćinstvo moraju da slede utvrđenu proceduru, uz striktno poštovanje odgovarajućih tehničkih ropisa.

Procedura je sledeća:

 1. ZAHTEV
 2. IZGRADNjA PRIKLjUČKA
 3. IZGRADNjA UNUTRAŠNjE GASNE INSTALACIJE
 4. TEHNIČKI PRIJEM UNUTRAŠNjE GASNE INSTALACIJE
 5. UGOVOR O DISTRIBUCIJI PRIRODNOG GASA

FIZIČKA LICA – TIPSKI PRIKLjUČAK

Popuniti Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje objekta (za fizička lica) i predati lično na šalteru „Zahtevi“. Obrazac Zahteva može se preuzeti na našem sajtu: www.sremgas.rs u delu Virtuelni šalter – preuzmi dokumenta.

Uz Zahtev priložiti sledeću dokumentaciju o objektu:

Prepis lista nepokretnosti (ne stariji od šest meseci – izdaje: RGZ, Služba za katastar nepokretnosti)

Kopiju katastarskog plana (ne stariju od šest meseci – izdaje: RGZ, Služba za katastar nepokretnosti)

Lična karta vlasnika objekta za koji se podnosi Zahtev za priključenje

Za objekte u izgradnji ili nove objekte koji nisu upisani u List nepokretnosti potrebno je dostaviti: Građevinsku ili Upotrebnu dozvolu za objekat.

Za objekte kod kojih je u Prepisu lista nepokretnosti navedeno da nemaju odobrenje za gradnju ili Upotrebnu dozvolu (nezakonito izgrađeni objekti) potrebno je dostaviti:

 1. Građevinsku dozvolu (ne stariju od pet (5) godina) sa projektom za izvođenje (kod objekta u izgradnji) a za zaključenje ugovora o prodaji prirodnog gasa i puštanje gasa u objekat neophodna je i Upotrebna dozvola ili
 2. Upotrebnu dozvolu ili
 3. Rešenje o ozakonjenju 
 4. Uplatnicu na ime republičke admiistrativne takse

INFORMACIJE O CENI PRIKLjUČKA I NAČINIMA PLAĆANjA

Plaćanje u celosti:

  • Za plaćanje u celosti odobrava se popust od 5%

Plaćanje na rate:

  • Na pet (5) i jedanaest (11) mesečnih rata
  • Potrebno je uplatiti avans od 25%
  • Preostali iznos se deli na pet (5) i jedanaest (11) mesečnih rata
 • Kod odloženog plaćanja na jedanaest (11) mesečnih rata cena se usklađuju sa rastom potrošačkih cena
 • Ugovorom se bliže definišu uslovi plaćanja i obaveze ugovornih strana

Uplatu priključka izvršiti po zaključenju Ugovora o priključenju, na blagajni preduzeća ili na tekući račun broj 265-6710310000097-32

PLAĆANjE ADMINISTRATIVNE TAKSE

Pravna lica – uvedite gas

Pravna lica – uvedite gas

UVEDITE GAS – PRAVNA LICA / PREDUZETNICI

PROCEDURA UKOLIKO POSTOJI IZGRAĐEN ULIČNI VOD:

Popuniti Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje objekta (za pravna lica, odnosno preduzetnike) i predati lično na šalteru „Zahtevi“. Obrazac Zahteva može se preuzeti na našem sajtu: www.sremgas.rs u delu Virtuelni šalter – preuzmi dokumenta.

Uz Zahtev priložiti:

Prepis lista nepokretnosti (ne stariji od šest (6) meseci – izdaje: RGZ, Služba za katastar nepokretnosti)

Kopiju katastarskog plana (ne stariju od šest (6) meseci – izdaje: RGZ, Služba za katastar nepokretnosti)

Za objekte u izgradnji ili nove objekte koji nisu upisani u List nepokretnosti potrebno je dostaviti: Građevinsku dozvolu ili Upotrebnu dozvolu za objekat.

Za objekte kod kojih u prepisu Lista nepokretnosti navedeno da nemaju Odobrenje za gradnju ili Upotrebnu dozvolu (nezakonito izgrađeni objekti) potrebno je dostaviti:

 1. Građevinsku dozvolu (ne stariju od pet (5) godina) sa projektom za izvođenje (kod objekta u izgradnji), a za zaključenje Ugovora o prodaji prirodnog gasa i puštanje gasa u objekat neophodna je i Upotrebna dozvola ili
 2. Upotrebnu dozvolu ili
 3. Rešenje o ozakonjenju i
 4. Uplatnicu na ime republičke administrativne takse

Dokumentacija o vlasniku objekta: 

– Izvod iz APR

– Potvrda o poreskom evidentiranju

– OP obrazac

– Karton depo-potpisa

– Ukoliko se priključak isplaćuje na rate potrebno je dostaviti i blanko Menicu sa Potvrdom o registraciji

PROCEDURA UKOLIKO NE POSTOJI IZGRAĐEN ULIČNI VOD:

Popuniti Zahtev za tehničke informacije o mogućnosti priključenja na distributivnu gasnu mrežu i predati ga lično na šalteru „Zahtevi“ . Obrazac Zahteva može se preuzeti na našem sajtu: www.sremgas.rs u delu Virtuelni šalter – preuzmi dokumenta

PLAĆANjE ADMINISTRATIVNE TAKSE