Category Archives: Виртуелни шалтер

Цена прикључка

Цена прикључка

УКУПНА ЦЕНА ПРИКЉУЧКА

Начини плаћања:

 1. Плаћање у целости
 2. Плаћање на рате 

Г4 / типски / макисмалног капацитета 6 м3/h / за домаћинства

 • У целости – 94.488,00 динара
 • На рате – 99.460,80 динара
  • Аванс 25% – 24.865,20 динара 
  • Шест (6) месечних рата – 12.432,60 динара
  • Дванаест (12) месечних рата – 6.216,30 динара

    * цене су исказане са урачунатим ПДВ-ом

    * Код одложеног плаћања на дванаест (12) месечних рата цена се усклађује са растом потрошачких цена

                                                      *  *  *  *  *  *  *

Г6 / типски / макисмалног капацитета 10 м3/h

 • У целости – 104.308,80 динара
 • На рате – 109.798,80 динара
  • Аванс 25% – 27.449,70 динара
  • Шест (6) месечних рата – 13.724,75 динара
  • Дванаест (12) месечних рата – 6.862,42 динара

    * цене су исказане са урачунатим ПДВ-ом

    * Код одложеног плаћања на дванаест (12) месечних рата цена се усклађује са растом потрошачких цена

                                                  *  *  *  *  *  *  *

Цена прикључка – разложена у табеларном приказу елемената који чине укупну цену кућног гасног прикључка, без урачунатог ПДВ-а


Износи трошкова типског прикључка – дужине до 15 м који се гради на већ изграђену мрежу

Тип уговора мерни сет Мах капацитет Снага Износ трошкова типског прикључка у дин.Без попуста
Sм3/h KW Укупно
Г – 2.5 4 35  
Г – 4 6 56 99.460,00
Г – 6 10 93 109.798,00

Износи трошкова типског прикључка – дужине до 15 м који се гради истовремено са изградњом мреже

Тип уговора мерни сет Мах капацитет Снага Износ трошкова типског прикључка у дин.
Sм3/h KW Укупно
Г – 2.5 4 35  
Г – 4 6 56 94.488,00
Г – 6 10 93 104.308,00

Јединични варијабилни трошак опреме и радова за сваки додатни метар преко граничне удаљености

1.117,00 дин.

Део трошкова система, јединствен за све дистрибутивне мреже за категорије типског прикључка

Тип уговора мерни сет Мах капацитет Снага Износ трошкова типског прикључка у дин.Без попуста
Sм3/h KW Укупно
Г – 2.5 4 35  
Г – 4 6 56 3.717,00
Г – 6 10 93 6.196,00


Пример уплатнице

Наведене цене су изражене без зарачунатог ПДВ-а

Физичка лица – уведите гас

Физичка лица – уведите гас

УВEДИТЕ  ГАС – ФИЗИЧКА ЛИЦА

Одлуком да користите природни гас у вашем домаћинству сте се определили за угодан, ефикасан и економичан начин грејања, добијања топле санитарне воде и припремања хране. Активности везане за увођење гаса у домаћинство морају да следе утврђену процедуру, уз стриктно поштовање одговарајућих техничких рописа.

Процедура је следећа:

 1. ЗАХТЕВ
 2. ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА
 3. ИЗГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
 4. ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
 5. УГОВОР О ДИСТРИБУЦИЈИ ПРИРОДНОГ ГАСА

ФИЗИЧКА ЛИЦА – ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК

Попунити Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта (за физичка лица) и предати лично на шалтеру „Захтеви“. Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалтер – преузми документа.

Уз Захтев приложити следећу документацију о објекту:

Препис листа непокретности (не старији од шест месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

Копију катастарског плана (не старију од шест месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

Лична карта власника објекта за који се подноси Захтев за прикључење

За објекте у изградњи или нове објекте који нису уписани у Лист непокретности потребно је доставити: Грађевинску или Употребну дозволу за објекат.

За објекте код којих је у Препису листа непокретности наведено да немају одобрење за градњу или Употребну дозволу (незаконито изграђени објекти) потребно је доставити:

 1. Грађевинску дозволу (не старију од пет (5) година) са пројектом за извођење (код објекта у изградњи) а за закључење уговора о продаји природног гаса и пуштање гаса у објекат неопходна је и Употребна дозвола или
 2. Употребну дозволу или
 3. Решење о озакоњењу 
 4. Уплатницу на име републичке адмиистративне таксе

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНИ ПРИКЉУЧКА И НАЧИНИМА ПЛАЋАЊА

Плаћање у целости:

  • За плаћање у целости одобрава се попуст од 5%

Плаћање на рате:

  • На пет (5) и једанаест (11) месечних рата
  • Потребно је уплатити аванс од 25%
  • Преостали износ се дели на пет (5) и једанаест (11) месечних рата
 • Код одложеног плаћања на једанаест (11) месечних рата цена се усклађују са растом потрошачких цена
 • Уговором се ближе дефинишу услови плаћања и обавезе уговорних страна

Уплату прикључка извршити по закључењу Уговора о прикључењу, на благајни предузећа или на текући рачун број 265-6710310000097-32

ПЛАЋАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Правна лица – уведите гас

Правна лица – уведите гас

УВЕДИТЕ ГАС – ПРАВНА ЛИЦА / ПРЕДУЗЕТНИЦИ

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта (за правна лица, односно предузетнике) и предати лично на шалтеру „Захтеви“. Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалтер – преузми документа.

Уз Захтев приложити:

Препис листа непокретности (не старији од шест (6) месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

Копију катастарског плана (не старију од шест (6) месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

За објекте у изградњи или нове објекте који нису уписани у Лист непокретности потребно је доставити: Грађевинску дозволу или Употребну дозволу за објекат.

За објекте код којих у препису Листа непокретности наведено да немају Одобрење за градњу или Употребну дозволу (незаконито изграђени објекти) потребно је доставити:

 1. Грађевинску дозволу (не старију од пет (5) година) са пројектом за извођење (код објекта у изградњи), а за закључење Уговора о продаји природног гаса и пуштање гаса у објекат неопходна је и Употребна дозвола или
 2. Употребну дозволу или
 3. Решење о озакоњењу и
 4. Уплатницу на име републичке административне таксе

Документација о власнику објекта: 

– Извод из АПР

– Потврда о пореском евидентирању

– ОП образац

– Картон депо-потписа

– Уколико се прикључак исплаћује на рате потребно је доставити и бланко Меницу са Потврдом о регистрацији

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО НЕ ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за техничке информације о могућности прикључења на дистрибутивну гасну мрежу и предати га лично на шалтеру „Захтеви“ . Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалтер – преузми документа

ПЛАЋАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ