Fizička lica – uvedite gas

Fizička lica – uvedite gas

UVEDITE  GAS – FIZIČKA LICA

Odlukom da koristite prirodni gas u vašem domaćinstvu ste se opredelili za ugodan, efikasan i ekonomičan način grejanja, dobijanja tople sanitarne vode i pripremanja hrane. Aktivnosti vezane za uvođenje gasa u domaćinstvo moraju da slede utvrđenu proceduru, uz striktno poštovanje odgovarajućih tehničkih ropisa.

Procedura je sledeća:

 1. ZAHTEV
 2. IZGRADNjA PRIKLjUČKA
 3. IZGRADNjA UNUTRAŠNjE GASNE INSTALACIJE
 4. TEHNIČKI PRIJEM UNUTRAŠNjE GASNE INSTALACIJE
 5. UGOVOR O DISTRIBUCIJI PRIRODNOG GASA

FIZIČKA LICA – TIPSKI PRIKLjUČAK

Popuniti Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje objekta (za fizička lica) i predati lično na šalteru „Zahtevi“. Obrazac Zahteva može se preuzeti na našem sajtu: www.sremgas.rs u delu Virtuelni šalter – preuzmi dokumenta.

Uz Zahtev priložiti sledeću dokumentaciju o objektu:

Prepis lista nepokretnosti (ne stariji od šest meseci – izdaje: RGZ, Služba za katastar nepokretnosti)

Kopiju katastarskog plana (ne stariju od šest meseci – izdaje: RGZ, Služba za katastar nepokretnosti)

Lična karta vlasnika objekta za koji se podnosi Zahtev za priključenje

Za objekte u izgradnji ili nove objekte koji nisu upisani u List nepokretnosti potrebno je dostaviti: Građevinsku ili Upotrebnu dozvolu za objekat.

Za objekte kod kojih je u Prepisu lista nepokretnosti navedeno da nemaju odobrenje za gradnju ili Upotrebnu dozvolu (nezakonito izgrađeni objekti) potrebno je dostaviti:

 1. Građevinsku dozvolu (ne stariju od pet (5) godina) sa projektom za izvođenje (kod objekta u izgradnji) a za zaključenje ugovora o prodaji prirodnog gasa i puštanje gasa u objekat neophodna je i Upotrebna dozvola ili
 2. Upotrebnu dozvolu ili
 3. Rešenje o ozakonjenju 
 4. Uplatnicu na ime republičke admiistrativne takse

INFORMACIJE O CENI PRIKLjUČKA I NAČINIMA PLAĆANjA

Plaćanje u celosti:

  • Za plaćanje u celosti odobrava se popust od 5%

Plaćanje na rate:

  • Na pet (5) i jedanaest (11) mesečnih rata
  • Potrebno je uplatiti avans od 25%
  • Preostali iznos se deli na pet (5) i jedanaest (11) mesečnih rata
 • Kod odloženog plaćanja na jedanaest (11) mesečnih rata cena se usklađuju sa rastom potrošačkih cena
 • Ugovorom se bliže definišu uslovi plaćanja i obaveze ugovornih strana

Uplatu priključka izvršiti po zaključenju Ugovora o priključenju, na blagajni preduzeća ili na tekući račun broj 265-6710310000097-32

PLAĆANjE ADMINISTRATIVNE TAKSE

Comments are closed.