Upravljačka struktura

Upravljačka struktura


DANICA NEDIĆ – direktor

Rođena je 12. oktobra 1985. godine. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Do sada je obavljala posao diplomiranog pravnika u JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica. Udata je i majka devojčice Mione i dečaka Petra.

Rešenje o imenovanju


JASMINA PUHALIĆ – izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove

Rođena je 23. jula 1960. godine. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Sremskoj Mitrovici, a diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu- smer poslovno pravo. Obavljala je poslove na mestu diplomiranog ekonomiste u sektoru plana, analize računovodstva i finansija. Udata i majka dvoje dece.


DRAGAN BUDOŠAN – izvršni direktor za ditribuciju, upravljanje distributivnim sistemom i izgradnju distributivne gasne mreže

Rođen je 5. oktobra 1976. godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovno obrazovanje je stekao u rodnom gradu gde je završio i Srednju tehničku školu „Nikola Tesla“. Obrazovanje nastavlja na Univerzitetu u Beogradu, gde 2003. godine stiče zvanje diplomiranog inženjera rudarstva na Rudarsko-geološkom fakultetu, smer za eksploataciju i transport tečnih i gasovitih mineralnih sirovina. Od 2003. do 2014. godine raadio je u JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica na mestima inženjera razvoja i izgradnje a potom kao rukovodilac Službe distribucije. Od 2014. do 2019. godine vršio je funkciju pomoćnika sekretara za energetiku, u sektoru za mineralne sirovine Pokrajinske vlade. Do sada je vršio i funkcije u lokalnoj samoupravi, bio aktivan u nekoliko radnih grupa Ministarstvarudarstva i energetike, a član je nekoliko stručnih komisija, na pokrajinskom i republičkom nivou. Trenutno vrši funkciju izvršnog direktora za ditribuciju, upravljanje distributivnim sistemom i izgradnju distributivne gasne mreže u JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.
Oženjen je, otac sina Vuka i kćerke Sofie.


LjUBOMIR SUBAŠIĆ – izvršni direktor za trgovinu prirodnim gasom


Rođen je 25. avgusta 1954. godine. Osnovno obrazovanje je stekao u Sremskoj Mitrovici, srednje u Mitrovačkoj gimnaziji. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Jedan period radio je kao profesor u mitrovačkoj Srednjoj tehničkoj školi „Nikola Tesla“. Od 1986. godine obavljao je poslove u inženjeringu u Klanica i fabrika konzervi „Mitros“, zatim kao rukovodilac energetike i u IGM Ruma kao tehnički direktor. Od 2003. godine radi u JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica, a trenutno je na mestu izvršnog direktora za trgovinu prirodnim gasom. Oženjen je, otac dva sina.


TOMISLAV JANKOVIĆ – predsednik Nadzornog odbora


Visoka stručna sprema, master inžinjer menadžmenta.
Rođen je u Beogradu 1973. godine, a danas živi u Mačvanskoj Mitrovici.
Izabran je za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.


ZORAN STIJAČIĆ – član Nadzornog odbora

Visoka stručna sprema, dipl. ekonomista
Rođen je 1957. godine u Sremskoj Mitrovici gde i danas živi.
Vlasnik je preduzeća AGING BAY SS DOO


NATAŠA NOVAKOVIĆ – član Nadzornog odbora

Visoka stručna sprema, specijalista strukovni menadžer
Rođena je 1984. godine u Sremskoj Mitrovici gde i danas živi.
Zaposlena je u JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica, na radnom mestu službenika za javne nabavke.

Comments are closed.