Upravljačka struktura

Upravljačka struktura


DANICA NEDIĆ – direktor

Rođena je 12. oktobra 1985. godine. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Do sada je obavljala posao diplomiranog pravnika u JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica. Udata je i majka troje dece.

Rešenje o imenovanju


BRANISLAVA POPOVIĆ DIVLjAK – izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove

Rođena je 24. jula 1987. godine.

Osnovnu i Srednju ekonomsku školu zavrila je u Sremskoj Mitrovici.

Diplomirala je na Univerzitetu u Novom Sadu, na Ekonomskom fakultetu Subotica, smer računovodstvo i revizija.

Do sada je obavljala poslove u bankarskom sektoru, u Eurobank i AIK banci.

Udata je, majka dva sina.


DRAGAN BUDOŠAN – izvršni direktor za distribuciju, upravljanje distributivnim sistemom i izgradnju distributivne gasne mreže

Rođen je 5. oktobra 1976. godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovno obrazovanje je stekao u rodnom gradu gde je završio i Srednju tehničku školu „Nikola Tesla“. Obrazovanje nastavlja na Univerzitetu u Beogradu, gde 2003. godine stiče zvanje diplomiranog inženjera rudarstva na Rudarsko-geološkom fakultetu, smer za eksploataciju i transport tečnih i gasovitih mineralnih sirovina. Od 2003. do 2014. godine raadio je u JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica na mestima inženjera razvoja i izgradnje a potom kao rukovodilac Službe distribucije. Od 2014. do 2019. godine vršio je funkciju pomoćnika sekretara za energetiku, u sektoru za mineralne sirovine Pokrajinske vlade. Do sada je vršio i funkcije u lokalnoj samoupravi, bio aktivan u nekoliko radnih grupa Ministarstvarudarstva i energetike, a član je nekoliko stručnih komisija, na pokrajinskom i republičkom nivou. Trenutno vrši funkciju izvršnog direktora za ditribuciju, upravljanje distributivnim sistemom i izgradnju distributivne gasne mreže u JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.
Oženjen je, otac sina Vuka i kćerke Sofie.

 


TOMISLAV JANKOVIĆ – predsednik Nadzornog odbora


Visoka stručna sprema, master inžinjer menadžmenta.
Rođen je u Beogradu 1973. godine, a danas živi u Mačvanskoj Mitrovici.
Izabran je za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.


ZORAN STIJAČIĆ – član Nadzornog odbora

Visoka stručna sprema, dipl. ekonomista
Rođen je 1957. godine u Sremskoj Mitrovici gde i danas živi.
Vlasnik je preduzeća AGING BAY SS DOO


NATAŠA NOVAKOVIĆ – član Nadzornog odbora

Visoka stručna sprema, specijalista strukovni menadžer
Rođena je 1984. godine u Sremskoj Mitrovici gde i danas živi.
Zaposlena je u JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica, na radnom mestu službenika za javne nabavke.

Comments are closed.