Увођење гаса

Увођење гаса

Одлуком да користите природни гас у вашем домаћинству сте се определили за угодан, ефикасан и економичан начин грејања, добијања топле санитарне воде и припремања хране. Међутим, будући да је природни гас у смеши са ваздухом чак и експлозиван, активности везане за увођење гаса у домаћинство морају строго да следе утврђену процедуру уз стриктно поштовање одговарајућих техничких рописа. Укратко, процедура која вам предстоји је следећа:

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА СА ДИСТРИБУТЕРОМ ГАСА

Подношење захтева за издавање енергетске сагласности. У захтеву се дефинишу гасна трошила са називном снагом и карактеристикама истих. У прилогу захтева се достављају Извод из земљишне књиге и Копија плана, Представника дистрибутера гаса (пројектанта) ангажује инвеститор и у договору с њим дефинише пројектни задатак за пројекат унутрашње гасне инсталације. У случају да се располаже са грађевинским пројектом објекта потребно га је дати на увид пројектанту, што знатно убрзава процедуру израде пројекта, Издаје се енергетска сагласност за потребну количину гаса и приступа се склапању Уговора о изградњи кућног гасног рикључка.
Након разматрања захтева и позитивног решења, следи потписивање решења о прикључивању на градски дистрибутивни гасовод и уплаћивање одговарајућих трошкова.

ИЗРАДА И ПРЕУЗИМАЊЕ ПРОЈЕКТА

На ваш позив пројектант долази у ваше домаћинство и у договору са вама израђује пројекат унутрашње гасне инсталације. У случају да располажете са грађевинским пројектом куће потребно га је дати на увид пројектанту, што знатно убрзава процедуру израде пројекта.

Посебно скрећемо пажњу да је дужност власника домаћинства да у оквиру својих могућности и сам пре доласка пројектанта пажљиво размисли о будућем увођењу гаса и да све постојеће идеје и сугестије у вези са постављањем гасних уређаја предложи пројектанту приликом његове посете. На тај начин ће се избећи евентуални неспоразуми, јер се свака накнадна измена пројекта плаћа (прва израда пројекта је већ уплаћена у цени прикључења на градски гасовод).
Након завршетка израде пројекта (у просеку 10-15 дана), власник домаћинства га може преузети у просторијама ЈП”Срем-гас”.

ИЗБОР ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Након преузимања пројекта унутрашње гасне инсталације, власник домаћинства се опредељује за извођача радова. Кућни гасни прикључак на градску дистрибутивну мрежу изводи Дистрибутер гаса, док радове на постављању кућног мерно-регулационог сета и унутрашње гасне инсталације, која обухвата цевни развод и гасне уређаје са решавањем одвода продуката сагоревања, врши извођач. Ове радове може извести само једна од акредитованих фирми од стране Дистрибутера гаса. Дозвољена је уградња само нових и атестираних уредјаја и опреме.

ПУШТАЊЕ У РАД

После завршетка радова комисија за технички преглед долази на лице места и након што се увери да су радови изведени према пројекту и у складу са прописима и да власник домаћинства има уверење о исправности димњака издато од овлашћене димничарске службе, издаје дозволу за коришћење гаса. Истом приликом специјалиста проверава исправност димне инсталације, а сервисер пушта уређаје у рад.

Comments are closed.