Правна лица – уведите гас

Правна лица – уведите гас

УВЕДИТЕ ГАС – ПРАВНА ЛИЦА / ПРЕДУЗЕТНИЦИ

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта (за правна лица, односно предузетнике) и предати лично на шалтеру „Захтеви“. Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалтер – преузми документа.

Уз Захтев приложити:

Препис листа непокретности (не старији од шест (6) месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

Копију катастарског плана (не старију од шест (6) месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

За објекте у изградњи или нове објекте који нису уписани у Лист непокретности потребно је доставити: Грађевинску дозволу или Употребну дозволу за објекат.

За објекте код којих у препису Листа непокретности наведено да немају Одобрење за градњу или Употребну дозволу (незаконито изграђени објекти) потребно је доставити:

  1. Грађевинску дозволу (не старију од пет (5) година) са пројектом за извођење (код објекта у изградњи), а за закључење Уговора о продаји природног гаса и пуштање гаса у објекат неопходна је и Употребна дозвола или
  2. Употребну дозволу или
  3. Решење о озакоњењу и
  4. Уплатницу на име републичке административне таксе

Документација о власнику објекта: 

– Извод из АПР

– Потврда о пореском евидентирању

– Картон депо-потписа

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО НЕ ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за техничке информације о могућности прикључења на дистрибутивну гасну мрежу и предати га лично на шалтеру „Захтеви“ . Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалтер – преузми документа

ПЛАЋАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Comments are closed.