Основни подаци

Основни подаци

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП за дистрибуцију природног гаса  „Срем-гас“ Сремска Митровица

СЕДИШТЕ: Трг војвођанских бригада 14/I , Сремска Митровица

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: дистрибуција гасовитих горива гасоводом 3522

МАТИЧНИ БРОЈ: 08675295

ПИБ: 100589227

ЈББК: 81338

ОСНИВАЧ:  Скупштина града Сремска Митровица

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:  Сремска Митровица

Срем-гас