Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке. (пдф)ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019


ЈНМВ 1/2019 – Набавка ПЕ цеви за изградњу гасних прикључака, продужетака  и потребе одржавања мреже на дистрибутивном подручју ЈП „Срем-гас“


ЈНМВ 7/2019 -Набавка горива за аутомобиле – плин, бензин, дизел


ЈНМВ 13/2019 -Геодетски радови за извођење типских, индивидуалних и групних прикључака и продужетака ДГМ


ЈНМВ 2/2019 -Набавка полиетиленских електрофузионих фитинга за потребе изградње гасних прикључака и продужетака дистрибутивне мреже на дистрибутивном подручју ЈП „Срем-гас“.ЈНМВ 14/2019 – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ПЕ ПРИКЉУЧЦИМА ПЕ ДГМ, МРС И РС НА ПЕ – отворени посупак –


ЈНМВ 19/2019 – Услуге запошљавањаЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018


ЈНМВ 18/2018 – Ремонт, поправка и фарбање гасовода и носеће конструкције на мосту преко Саве за гасовод средњег притиска

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)


ЈНМВ 15/2018 – Контрола и пуњење одоризатора

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку набавке грађевинских радова
Ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на годину дана

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (пдф)
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)


ЈНМВ 20/2018 – Услуге мобилне телефоније – двогодишњи уговор

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (пдф)
ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА И ОДГОВОР НАРУЧИОЦА (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)


ЈНМВ 22/2018 – Услуге запошљавања – област финансија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)


ЈНМВ 16/2018 – Ремонт, контрола и подешавање регулационе опреме МРОС широке потрошње и МРС и РС за индивидуалне и групне прикључке и ремонт по потреби

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)


ЈНМВ 11/2018 – Извођење грађевинских, машинских и електро радова на измештању челичног гасовода средњег притиска (16 bara) – Партија 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (пдф)
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)


ЈНМВ 14/2018 – Пројектна документација за изградњу продужетка ДГМ и КГП у оквиру постојеће регулације улица Војводе Степе, II/III/IV Јалијска и новонастало насеље Нова Јалија у Сремској Митровици – Партија 1


ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 03/2018 – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ГАСНЕ МЕРНЕ И РЕГУЛАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ЗА КМРС, МРС, И РС (кућно мерно регулационе станице, мерно регулационе станице и регулационе станице)


ЈНМВ 06/2018 – НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОВАЊА


ЈНМВ 01/2018 – НАБАВКА ПЕ ЦЕВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА, ПРОДУЖЕТАКА И ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА МРЕЖЕ НА ДИСТРИБУТИВНОМ ПОДРУЧЈУ ЈП „СРЕМ-ГАС“


ЈНМВ 2/2018 – НАБАВКА ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ ЕЛЕКТРОФУЗИОНИХ ФИТИНГА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА И ПРОДУЖЕТАКА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ НА ДИСТРИБУТИВНОМ ПОДРУЧЈУ ЈП „СРЕМ-ГАС“


ЈНМВ 17/2018 – БАЖДАРЕЊЕ И КОНТРОЛА МЕРАЧА ПРОТОКА ГАСА ( Г4 И Г6)


ЈНМВ БР. 5/2018 – Набавка радне и заштитне одеће, обуће и опреме


КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК – II ФАЗА БР. 13/2018 – JAВНА НАБАВКА РАДОВА – Извођење грађевинских радова на изградњи полиетиленских гасовода, гасних мрежа, прикључних гасовода, мерно регулационих станица (МРС), регулационих станица (РС) и одржавање полиетиленске дистрибутивне мреже (ПЕ ДГМ) притиска p<6bar, која је у надлежности ЈП „Срем-гас-а“.


ЈНМВ БР. 9/2018 – Набавка резервних делова, одржавање и прање возила


ЈНМВ БР. 10/2018 – Набавка машинског материјала за текуће одржавање


ЈНМВ БР. 7/2018 – Набавка горива за аутомобиле


Набавка број 54/2018 – Редовна контрола ПП опреме


ЈНМВ БР. 12.1/2018 – Геодетски радови


ЈНМВ БР. 4/2018 – Набавка кутија за КМРС


ЈНМВ БР. 19/2018 – Услуге запошљавања


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017


ЈНМВ БР. 4/2017 – Набавка система за даљинско очитавање МРС


ЈНМВ БР. 8/2017 Mашински део за МРС и за РС за индивидуалне и групне прикључке на ПЕ


ЈНМВ БР. 14/2017 -Контрола и пуњење одоризатора


ЈНМВ БР. 15/2017 – Ремонт, контрола и баждарење регулационе опреме МРС

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (пдф)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)


ЈНМВ БР. 10/2017 – Извођење грађевинских, машинских и електро радова на измештању челичног гасовода средњег притиска ( 16 bara ) и изградњи челичних прикључних гасовода због изградње кружне раскрснице

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (пдф)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)


ЈНМВ БР. 5/2017 – набавка радне и заштитне одеће и обуће и опреме

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (пдф)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)


ЈНМВ БР. 3/2017 – Гасна мерна и регулациона опрема за КМРС, МРС и РС

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (пдф)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (пдф)
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (пдф)
РЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)


ЈНМВ БР. 2/2017 Набавка полиетиленских електрофузионих фитинга

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)


ЈНМВ БР. 11/2017 Извођење грађевинских радова II фаза

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ (пдф)


ЈНМВ БР. 1/2017 Набавка ПЕ цеви за изградњу гасних прикључака, продужетака и потребе одржавања мреже

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)


ЈНМВ. БР. 6/2017 – Набавка аутомобила за потребе одржавања ДГМ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)


ЈНМВ БР. 17/2017 Услуге надзора – обликоване по партијама 1 до 3

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)


ЈНМВ. БР. 9/2017 – Набавка резервних делова, одржавање и прање возила

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)


ЈНМВ. БР. 7/2017 – Набавка горива за аутомобиле-плин, бензин, дизел

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)


ЈНМВ БР. 12/2017 – Извођење геодетских радова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (пдф)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (пдф)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ИЗМЕНА (пдф)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (пдф)