Категорија

Физичка лица – уведите гас

Физичка лица – уведите гас

УВEДИТЕ  ГАС – ФИЗИЧКА ЛИЦА

Одлуком да користите природни гас у вашем домаћинству сте се определили за угодан, ефикасан и економичан начин грејања, добијања топле санитарне воде и припремања хране. Активности везане за увођење гаса у домаћинство морају да следе утврђену процедуру, уз стриктно поштовање одговарајућих техничких рописа.

Процедура је следећа:

 1. ЗАХТЕВ
 2. ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА
 3. ИЗГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
 4. ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
 5. УГОВОР О ДИСТРИБУЦИЈИ ПРИРОДНОГ ГАСА

ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧАК:

ФИЗИЧКА ЛИЦА

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта (за физичка лица) и предати лично на шалтеру „Захтеви“. Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалетер – преузми документа.

Уз Захтев приложити:

– Препис листа непокретности (не старији од 6 месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

– Копију катастарског плана (не старију од 6 месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

За објекте код којих у препису листа непокретности стоји да немају одобрење за градњу, употребу (објекти у изградњи, незаконито изграђени објекти) потребно је доставити:

 1. Грађевинску дозволу (не старију од 5 година) са пројектом за извођење (код објекта у изградњи), а за закључење уговора о продаји природног гаса и пуштање гаса у објекат неопходна је и употребна дозвола
 2. Употребну дозволу
 3. За објекте који се налазе у поступку озакоњења неопходно је прибавити позитивно мишљење надлежне управе

– Уплатницу на име републичких адмиистративних такси

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО НЕ ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за техничке информације о могућности прикључења на дистрибутивну гасну мрежу и предати га лично на шалтеру „Захтеви“ . Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалетер – преузми документа.

ПЛАЋАЊЕ ПРИКЉУЧКА

ЦЕНА ПРИКЉУЧКА (ДУЖИНЕ ДО 17М):

 • у целости: одмах по закључењу Уговора – попуст 5%
 • одложено: на 6 и 12 рата:
  • аванс 25% и 6 месечних рата
  • аванс 25% и 12 месечних рата
 • код одложеног плаћања месечне рате се усклађују са растом потрошачких цена
 • Уговором се ближе дефинишу услови плаћања и обавезе уговорних страна
 • на утврђене трошкове типског прикључка примењује се ПДВ по стопи од 20%

Уплату прикључка извршити по закључењу Уговора о прикључењу, на благајни предузећа или на текући рачун број 265-6710310000097-32

ПЛАЋАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

 

 

Правна лица – уведите гас

Правна лица – уведите гас

УВЕДИТЕ ГАС – ПРАВНА ЛИЦА / ПРЕДУЗЕТНИЦИ

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта (за правна лица, односно предузетнике) и предати лично на шалтеру „Захтеви“. Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалетер – преузми документа.

Уз Захтев приложити:

– Препис листа непокретности (не старији од 6 месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

– Копију катастарског плана (не старију од 6 месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

За објекте код којих у препису листа непокретности стоји да немају одобрење за градњу, употребу (објекти у изградњи, незаконито изграђени објекти) потребно је доставити:

 1. Грађевинску дозволу (не старију од 5 година) са пројектом за извођење (код објекта у изградњи), а за закључење уговора о продаји природног гаса и пуштање гаса у објекат неопходна је и употребна дозвола
 2. Употребну дозволу
 3. За објекте који се налазе у поступку озакоњења неопходно је прибавити позитивно мишљење надлежне управе

– Уплатницу на име републичких адмиистративних такси

– Извод из АПР

– Потврда о пореском евидентирању

– ОП образац

– Картон депо-потписа

– Уколико се прикључак исплаћује на рате потребно је доставити и шест Меница са Потврдом о евиденцији

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО НЕ ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за техничке информације о могућности прикључења на дистрибутивну гасну мрежу и предати га лично на шалтеру „Захтеви“ . Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалетер – преузми документа

ПЛАЋАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ