ЈП "СРЕМ-ГАС"

Цена прикључка

Цена прикључка

Цена прикључка

Износи трошкова типског прикључка – дужине до 17 м који се гради накнадно

Тип уговора мерни сет Мах капацитет Снага Износ трошкова типског прикључка у дин. без попуста Износ трошкова типског прикључка у дин. Са попустом
Sм3/h KW Укупно Укупно
Г – 2.5 4 35
Г – 4 6 56 58.906 55.961
Г – 6 10 93 66.975 63.626

Износи трошкова типског прикључка – дужине до 17 м који се гради истовремено са изградњом мреже

Тип уговора мерни сет Мах капацитет Снага Износ трошкова типског прикључка у дин.
Sм3/h KW Укупно
Г – 2.5 4 35
Г – 4 6 56 48.138
Г – 6 10 93 55.268

Наведене цене су изражене без зарачунатог ПДВ-а

Пример уплатнице

 

Физичка лица – уведите гас

Физичка лица – уведите гас

УВEДИТЕ  ГАС – ФИЗИЧКА ЛИЦА

Одлуком да користите природни гас у вашем домаћинству сте се определили за угодан, ефикасан и економичан начин грејања, добијања топле санитарне воде и припремања хране. Активности везане за увођење гаса у домаћинство морају да следе утврђену процедуру, уз стриктно поштовање одговарајућих техничких рописа.

Процедура је следећа:

 1. ЗАХТЕВ
 2. ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА
 3. ИЗГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
 4. ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
 5. УГОВОР О ДИСТРИБУЦИЈИ ПРИРОДНОГ ГАСА

ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧАК:

ФИЗИЧКА ЛИЦА

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта (за физичка лица) и предати лично на шалтеру „Захтеви“. Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалетер – преузми документа.

Уз Захтев приложити:

– Препис листа непокретности (не старији од 6 месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

– Копију катастарског плана (не старију од 6 месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

За објекте код којих у препису листа непокретности стоји да немају одобрење за градњу, употребу (објекти у изградњи, незаконито изграђени објекти) потребно је доставити:

 1. Грађевинску дозволу (не старију од 5 година) са пројектом за извођење (код објекта у изградњи), а за закључење уговора о продаји природног гаса и пуштање гаса у објекат неопходна је и употребна дозвола
 2. Употребну дозволу
 3. За објекте који се налазе у поступку озакоњења неопходно је прибавити позитивно мишљење надлежне управе

– Уплатницу на име републичких адмиистративних такси

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО НЕ ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за техничке информације о могућности прикључења на дистрибутивну гасну мрежу и предати га лично на шалтеру „Захтеви“ . Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалетер – преузми документа.

ПЛАЋАЊЕ ПРИКЉУЧКА

ЦЕНА ПРИКЉУЧКА (ДУЖИНЕ ДО 17М):

 • за плаћање у целости са 5% попуста:153,20 дин. са пдв.
 • за плаћање на 6 и 12 рата:687,20 дин. са пдв.
  • прва рата 25% аванс 17.671,80 дин. са пдв
  • преостали узнос се дели на 6 или 12 рата
  • код одложеног плаћања на 12 рата цена се усклађује са растом потрошачких цена

Уплату прикључка извршити по закључењу Уговора о прикључењу, на благајни предузећа или на текући рачун број 265-6710310000097-32

ПЛАЋАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

 

Правна лица – уведите гас

Правна лица – уведите гас

УВЕДИТЕ ГАС – ПРАВНА ЛИЦА / ПРЕДУЗЕТНИЦИ

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта (за правна лица, односно предузетнике) и предати лично на шалтеру „Захтеви“. Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалетер – преузми документа.

Уз Захтев приложити:

– Препис листа непокретности (не старији од 6 месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

– Копију катастарског плана (не старију од 6 месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

За објекте код којих у препису листа непокретности стоји да немају одобрење за градњу, употребу (објекти у изградњи, незаконито изграђени објекти) потребно је доставити:

 1. Грађевинску дозволу (не старију од 5 година) са пројектом за извођење (код објекта у изградњи), а за закључење уговора о продаји природног гаса и пуштање гаса у објекат неопходна је и употребна дозвола
 2. Употребну дозволу
 3. За објекте који се налазе у поступку озакоњења неопходно је прибавити позитивно мишљење надлежне управе

– Уплатницу на име републичких адмиистративних такси

– Извод из АПР

– Потврда о пореском евидентирању

– ОП образац

– Картон депо-потписа

– Уколико се прикључак исплаћује на рате потребно је доставити и шест Меница са Потврдом о евиденцији

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО НЕ ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за техничке информације о могућности прикључења на дистрибутивну гасну мрежу и предати га лично на шалтеру „Захтеви“ . Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалетер – преузми документа

ПЛАЋАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ