Категорија

Цена прикључка

Цена прикључка

Цена прикључка


Износи трошкова типског прикључка – дужине до 17 м који се гради на већ изграђену мрежу

Тип уговора мерни сет Мах капацитет Снага Износ трошкова типског прикључка у дин.Без попуста
Sм3/h KW Укупно
Г – 2.5 4 35
Г – 4 6 56 68.030,00
Г – 6 10 93 73.125,00

Износи трошкова типског прикључка – дужине до 17 м који се гради истовремено са изградњом мреже

Тип уговора мерни сет Мах капацитет Снага Износ трошкова типског прикључка у дин.
Sм3/h KW Укупно
Г – 2.5 4 35
Г – 4 6 56 54.424,00
Г – 6 10 93 58.500,00

Јединични варијабилни трошак опреме и радова за сваки додатни метар преко граничне удаљености

1.258,34 дин.

Део трошкова система, јединствен за све дистрибутивне мреже за категорије типског прикључка

Тип уговора мерни сет Мах капацитет Снага Износ трошкова типског прикључка у дин.Без попуста
Sм3/h KW Укупно
Г – 2.5 4 35
Г – 4 6 56 4.921,00
Г – 6 10 93 8.202,00


Пример уплатнице

Наведене цене су изражене без зарачунатог ПДВ-а

Физичка лица – уведите гас

Физичка лица – уведите гас

УВEДИТЕ  ГАС – ФИЗИЧКА ЛИЦА

Одлуком да користите природни гас у вашем домаћинству сте се определили за угодан, ефикасан и економичан начин грејања, добијања топле санитарне воде и припремања хране. Активности везане за увођење гаса у домаћинство морају да следе утврђену процедуру, уз стриктно поштовање одговарајућих техничких рописа.

Процедура је следећа:

 1. ЗАХТЕВ
 2. ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА
 3. ИЗГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
 4. ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
 5. УГОВОР О ДИСТРИБУЦИЈИ ПРИРОДНОГ ГАСА

ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧАК:

ФИЗИЧКА ЛИЦА

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта (за физичка лица) и предати лично на шалтеру „Захтеви“. Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалетер – преузми документа.

Уз Захтев приложити:

– Препис листа непокретности (не старији од 6 месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

– Копију катастарског плана (не старију од 6 месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

За објекте код којих у препису листа непокретности стоји да немају одобрење за градњу, употребу (објекти у изградњи, незаконито изграђени објекти) потребно је доставити:

 1. Грађевинску дозволу (не старију од 5 година) са пројектом за извођење (код објекта у изградњи), а за закључење уговора о продаји природног гаса и пуштање гаса у објекат неопходна је и употребна дозвола
 2. Употребну дозволу
 3. За објекте који се налазе у поступку озакоњења неопходно је прибавити позитивно мишљење надлежне управе

– Уплатницу на име републичких адмиистративних такси

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО НЕ ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за техничке информације о могућности прикључења на дистрибутивну гасну мрежу и предати га лично на шалтеру „Захтеви“ . Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалетер – преузми документа.

ПЛАЋАЊЕ ПРИКЉУЧКА

ЦЕНА ПРИКЉУЧКА (ДУЖИНЕ ДО 17М):

 • у целости: одмах по закључењу Уговора – попуст 5%
 • одложено: на 6 и 12 рата:
  • аванс 25% и 6 месечних рата
  • аванс 25% и 12 месечних рата
 • код одложеног плаћања месечне рате се усклађују са растом потрошачких цена
 • Уговором се ближе дефинишу услови плаћања и обавезе уговорних страна
 • на утврђене трошкове типског прикључка примењује се ПДВ по стопи од 20%

Уплату прикључка извршити по закључењу Уговора о прикључењу, на благајни предузећа или на текући рачун број 265-6710310000097-32

ПЛАЋАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

 

 

Правна лица – уведите гас

Правна лица – уведите гас

УВЕДИТЕ ГАС – ПРАВНА ЛИЦА / ПРЕДУЗЕТНИЦИ

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за издавање одобрења за прикључење објекта (за правна лица, односно предузетнике) и предати лично на шалтеру „Захтеви“. Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалетер – преузми документа.

Уз Захтев приложити:

– Препис листа непокретности (не старији од 6 месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

– Копију катастарског плана (не старију од 6 месеци – издаје: РГЗ, Служба за катастар непокретности)

За објекте код којих у препису листа непокретности стоји да немају одобрење за градњу, употребу (објекти у изградњи, незаконито изграђени објекти) потребно је доставити:

 1. Грађевинску дозволу (не старију од 5 година) са пројектом за извођење (код објекта у изградњи), а за закључење уговора о продаји природног гаса и пуштање гаса у објекат неопходна је и употребна дозвола
 2. Употребну дозволу
 3. За објекте који се налазе у поступку озакоњења неопходно је прибавити позитивно мишљење надлежне управе

– Уплатницу на име републичких адмиистративних такси

– Извод из АПР

– Потврда о пореском евидентирању

– ОП образац

– Картон депо-потписа

– Уколико се прикључак исплаћује на рате потребно је доставити и шест Меница са Потврдом о евиденцији

ПРОЦЕДУРА УКОЛИКО НЕ ПОСТОЈИ ИЗГРАЂЕН УЛИЧНИ ВОД:

Попунити Захтев за техничке информације о могућности прикључења на дистрибутивну гасну мрежу и предати га лично на шалтеру „Захтеви“ . Образац Захтева може се преузети на нашем сајту: www.sremgas.rs у делу Виртуелни шалетер – преузми документа

ПЛАЋАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ