Организациона шема

Организациона шема

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА)

Садашњу организациону структуру предузећа чине службе и то:
Служба развоја и изградње
Служба дистрибуције
Служба за економско финансијске послове и Служба општих послова
Органи предузећа према Статуту су: Надзорни одбор и Директор.

Срем-гас