Мере безбедности

Мере безбедности

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

За безбедно и сигурно коришћење природног гаса потребно је придржавати се одређених правила и мера предострожности као и код примене досад уобичајених кућних апарата.

Земни гас није отрован, није канцероген, лакши је од ваздуха, запаљивост му је у опсегу од 5-15% садржаја у ваздуху (за бензин 1,4 – 7%). У добро проветреним просторијама исцурели гас се брзо разиђе. Експлозивна запаљива смеса се ствара у лоше проветреним просторијама. Пламен се гаси када престане „цурење“ гаса. Температура пламена је нижа него код бензина. Како је природни гас без мириса, у циљу безбедности, гасу који се користи у домаћинству се додаје меркаптан, односно врши се одоризација (“омиришљавање”) гаса.  Меркаптан има снажан и непријатан мирис, нешкодљив је, а указује на присуство гаса.

На сваком гасном уређају код горионика, уграђују се аутоматски сигурносни вентили који раде на принципу биметала. Приликом случајног гашења пламена (промаја, искипело јело и слично) хлади се биметал вентила који аутоматски спречава истицање гаса. У случају оштећења разводне мреже у кући или стану, кидањем цеви односно, ако икако дође до наглог истицања гаса, реагује аутоматски вентил на главном доводу гаса у кучни мерно-регулациони сет (КМРС), затвара довод гаса и спречава да у домаћинству дође до превелике, запаљиве концентрације.

Просторија у којој се налази потрошач гаса мора задовољити одређене услове у погледу запремине, проветравања и вентилације. Због тога је обавезан пројекат гасне инсталације, у кући или стану, израђен од стране овлашћеног пројектанта, а који прегледа и оверава ЈП“Срем-гас“.

Димњаци морају бити исправни, пред почетак грејне сезоне очишћени и прегледани од стране локалне димничарске организације, која издаје потврду о исправноси и прегледу димњака.

За веће потрошаче гаса (котлови, и сл. ) обавезно је омогућење вентилације, природне или принудне, како то пропише пројекат.

Сва трошила: решое, пећи, бојлере, камине… обавезно куповати у специјализованим продавницама уз атесте овлашћене установе, гаранције и са сервисном мрежом. У циљу безбедности и сигурности градјана, неће се дозволити прикључење трошила која не поседују ваљану атестну документацију.

Јавно предузеће ће прописати услове уградње уређаја и инсталација у погледу квалитета, стручности у изводењу радова и редовне контроле и одржавања. Значи, за кућну инсталацију је обавезан пројекат, овлашћени извођач радова и трошила гаса са атестираним прикључцима и гарантованог квалитета. Обавезан је технички пријем изведене инсталације као и периодично одржавање. Много обавеза на први поглед, али све у циљу безбедног коришћења гаса.

Индустријски потрошачи подлежу посебним законским прописима о безбедности и заштити од пожара.

Гас је добар помоћник у домаћинству, алл захтева дужну пажњу. Човек је изазивач 83% од свих експлозија у Србији. Број несрећа проузрокованих природним гасом је на нивоу броја несрећа изазваних громом.

КАКО ИЗБЕЋИ НЕСРЕЋЕ ?

Редовним одржавањем и редовним периодичним контролним и превентивним прегледима гасних инсталација и апарата. Дистрибутер гаса, производјачи и увозници гасних апарата-трошила, сервиси, па и димничари, путем пригодних упутстава намењених корисницима, утицаће на повећање степена техничке културе при коришћењу гаса и гасних апарата.

ШТА РАДИТИ КАДА СЕ ОСЕТИ МИРИС ГАСА?

* Затворити гасну славину (вентил) у кућном мерно-регулационом сету и напустити објекат. У затвореном положају ручица стоји хоризонтално, односно под углом од 90 степени у односу на цевовод;

* Не палити светло, а уколико је укључено не искључивати га;

* Одмах отворити прозоре и врата и направити промају;

* Никако не уносити отворен пламен, не пушити, не користити електрично звоно, не користити телефон као ни било коју електронску направу која може проузроковати варницу ;

* Ако претпостављате да гас долази из подрума, не улазећи у подрум отворите прозоре или врата и позовите дистрибутера;

* Дежурној екипи дистрибутера омогућите приступ оштећеним местима;

* Евентуална оштећења на гасној мрежи НЕ СМЕТЕ САМОСТАЛНО ОТКЛАЊАТИ, јер је то у надлежности дистрибутера ! ! ! ! !

* Сачувати мир

Срем-гас